வா ய்ப்பு இல் லா மல் துர த்தி விட்ட தமிழ் சினி மா .!! அக் கட தே சத் தில் தா த்தா வயது நடிக ர்களு டன் ஜோடி போ டும் இ ளம் வா ரிசு நடி கை .!! இந்த நடி கை க்கு இ ப்படி ஒரு கொடு மையா.??

0

தமிழ்   சினி மா வின்   பிர பல   நடி கர்   கமல் ஹா சன் .   இவரு டைய   மூ த்த   மகள்   தான்   ஸ்ரு திஹா சன்  .  இவர்   ஏ ழாம்   அறி வு   திரை ப்ப டத்தி ன்   மூலம்   தமிழ்   சினிமா விற்கு   கதா நாய கியா க   அறி முக மானா ர்.

 

 

அதை   தொ டர் ந்து  3   படத் தில்   தனு ஷ்  உடன்   இ ணை ந்து    நடித் திருந் தார்  . அதன்  பின்  அடு த்தடு த்து   முன் னணி    நடி கர் களு க்கு   ஜோ டியா க   நடித் து   பிரப ல   நடி கையா க   வலம்   வந்து   கொ ண்டி ருந் தார்  .  அதன் பின்   தமிழ் ,   தெ லுங்கு ,   ஹிந் தி   போ ன்ற   மொ ழிகளி ல்   பிரப ல  மான   நடிகை யாக   இரு ந்து   வந் தார்.

 

 

இந்த   சமய த்தி ல்   தான்   இவரு க்கு   தொ டர்ந் து   தமி ழில்   வா ய்ப்புக ள்   கிடை க்கா மல்   இரு ந்து   வந் தது .   அத னால்   இவர்   தெ லு ங்கு   மற் றும்   ஹி ந்தி   படங் களில்   தொட ர் ந்து   கவ னம்   செ லுத்தி   வந் தார் .   அங் கு   பிர பல   நடி கையாக   வலம்   வ ந்து   கொண் டிரு ந்தா ர்.

 

 

ஆ னால்   தெலு ங்கு   சினி மா வில்   முன் னணி   நடிகை யாக   இரு ந்தா லும்   இ வரு க்கு   தா த்தா   வயது   நடிக ர்களு டன்  தான்   அ திக   பட   வாய் ப்பு கள்   அமை கிறது.  கட ந்த   பொ ங்கல்  அ ன்று   இவர்   நடித் த   இர ண் டு   திரைப் படங் கள்    வெளி யானது .   வீர  சிம் ஹா   ரெ ட்டி   மற்று ம்   வால் டர்   வீரய் யா.

 

 

இந்த   இர ண்டு   திரைப் படங் களி லும்   பா லை யா   மற் றும்   சிரஞ் சீவி   நடித்தி ருந்த னர் .   அவர் களு க்கு   ஜோடி யாக   ஸ்ரு திஹா சன்   நடி த்தார்.    உச்ச   நடிகர் க ளுக்கு   ஜோ டியா க   நடி த்தா லும்   இ ளம்   நடிகர் களு க்கு    ஜோடி யாக   நடி க் கும்   வாய்ப் பு   அவ ருக்கு    அமை வது   கிடை யாது .

 

 

வா ய்ப்பு   மட் டும்   கிடை த்தா  ல்   போ தும்  எ ன்ற   நிலை க்கு   தள் ளப்ப ட்டு   மி கவும்   வயது   முதிர் ந்த   நடிகர் களுட ன்   ஜோடி யா க   நடி த்து   வருகி றார்    இ வர்.   உலக நாய கன்   தற் போது   வரை   பா க்ஸ்   ஆபி ஸை   கல க்கி   வருகி றார்  . ஆ   னா ல்   அவ ருடை ய   மகளு க்கு   தமிழ்   சினி மா வில்   ஒரு    நி ரந்த ர   இடம்   இல் லாமல்   தற் போது   சுற் றி   வருகி றார்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.