சற்று முன் தமிழ் சினி மாவை சேர் ந்த மூத்த பிர பலம் உடல் நலக் குறை வு கா ரண மாக மர ணம் .!! அதி ர்ச்சி யில் தி ரை யு லகம்.!!

0

சினி மா   துறை யில்   சமீப   கால மா க   இறப் புச்   செய்தி கள்   அவ்வ ப்போ  து   வந்து   கொண் டே  தான்   இரு க்கி றது .   சமீபத் தில்   கூட   பல   பிர பல   முன் னணி   நடி கர்   நடிகை கள்   இ றப்பு   செய் திக ள்   வெளி யாகி   பல ரை யு ம்   அதிர் ச்சி க்கு   உள்ளா கி   இரு க்கி றது.

 

 

அந்த   நி லையி ல்   தற்போ து   மீண் டும்   ஒரு   மூத்த   தமி ழ்   பிரப லம்   மரண ம்   அடைந் திரு க்கி றார்  .  அவர்   பழம் பெ ரும்  கலை   இயக் குன ரான   ஆர்   ராதா  உடல்   நலக்   குறை வு  கார ணமாக வும்   வயது   மூப்பு   காரண மா கவும்   உயிரி ழந்தி ருக் கி றார்.

 

 

இவர்   எம்ஜி ஆர்  ,  சிவா ஜி  ,  ஜெய லலி தா  ,   கமல் ஹா ச ன் ,   ரஜினி காந் த்  போ ன்ற   பல   முன்ன ணி  நடி கர்   படங் க ளில்   கலை   இய க்குன ரா க    பணி யா ற்றி   வந்த வர்   இவர்.   கட ந்த   சில   வரு டங்க ளாகவே  வயது   முதிர் ச்சி   கார ணமா க   உடல்   பிரச் சனை   கார ண மாக   அவதி ப்ப ட்டு   வந்து   கொ ண்டி ருக் கிறார்.

 

 

இந்த   நிலை யில்   இன்று   கா லை   உயி ரிழந்தி ருக்கி றா ர் .   88   வய தாகும்   மூத்த   கலை ஞர்   ஆன    இவ ருக்கு   லீலா வதி   என் ற   மனை வியு ம்   மூன் று   மகள் களு ம்   உள் ளனர் .   எஸ்  பி   முத்து ராம  ன்   போன் ற   பிரப ல    இயக் குனர்   பட ங்களி லும்   இவர்   பணி யா ற்றி   இரு க்கி றார்.

 

 

எம்ஜிஆ ரின்  அடிமை ப்பெண் ,   சிவாஜி     பரீட் சை க்கு   நேர மா ச்சு ,   கமலி ன்    சிங் கார வேலன் ,   ரஜினி யின்   பில் லா  ,  பொல் லாதவ ன்   போ ன்ற   பட ங்களு க்கு   இவர் கலை   இயக் குனரா க   பணி யாற்றி   இருக் கி றார் .   இவ ரின்   இறப் பிற்கு    பல ரும்   தங் களது   இரங் கல்க ளை   தெரிவி த்து    வருகி  ன்றனர்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.