அடு த்த சிவ கார் த்திகே யன் இவர் தான் .!! அடி த்து சொல் லிய பிரப லம் .!! ஒரே ஒரு படம் வெற் றியால் அடு த்த சிவகா ர்த் திகே யனா.??

0

தமிழ்  சினி  மாவி ன்   பிர பல   ந டிகர்   சிவகா ர்த்தி கே யன் .   இவர்   விஜ ய்   டிவி யில்   இரு ந்து   சினி மாவி ற்கு   வந்த வர் .   குறு கிய    காலத் திலே யே   மிக ப் பெரிய   நட்சத் திர  அந்த ஸ் த்தை   பெற் ற வர்  .  இவ ரை   தொ டர்ந் து     பலர்   வெள் ளி   திரை க்கு   வந்து   கொ ண் டிருக் கின் றனர்.

 

 

அதில்   ஒரு வர்  தான்   நடி கர்   கவின் .   சரவண ன்   மீனா ட்சி   எ ன்ற   சீரிய ல்   மூலம்   பிரபல ம டைந் தார்    இவர் .   அதை   தொட ர்ந் து   நட்பு னா   என்ன னு   தெரி யுமா   என்ற   திரைப் படத் தில்   நடி த்து   இ ருந் தார்.    ஆனா ல்    அ ந்த   படம்   தோல் வி யை   தழுவி யது.

 

 

அதை   அடு த்து   பிக்  பாஸ்   நிக ழ்ச்சி யில்   கல ந்து   கொ ண்  டு   மீண்  டும்    பிரபல மா னார் .   அதை   தொ டர் ந்து   லிப்ட்   என்ற    திரைப் பட த்தி ல்   நடி த்து   வெற் றி   கண் டார் .   அதை   தொட ர்ந் து   சமீப த்தி ல்   இவர்    நடி ப்பில்   வெளி யான   திரைப் படம்   தான்   டாடா .

 

 

இந்த   திரை ப்ப டம்   வெ ளி யாகி   சில   நா ட்க ளாகிய   நிலை யில்   பல   கோ டிகள்   வசூல்   செய்தி ருப் பதா க   சொ ல்லப்  படுகி றது  .   இந்த   நி லையில்   இந்த   ப டத் தின்   தயா ரிப்பா ளர்   அம் பேத் கர்    குமா ர்   சிவ கார்த் திகே யன்    போல   நிச்சய மா  க    கவின்   வருவா ர்   என   நம்பி க் கை   உள் ளது    என   தெரி வித்தி ருக்கி றார்.

 

 

சிவகா ர்த் திகே யன்   நடி த்த   மனம்   கொ த்தி   பறவை   படத் தை   நான் தான்   தயாரி த்தே ன் .   அந்த படம்   வெற் றி   பெற் றது .   அந்த   படத் தின்   வெ ற்றி   விழா   நட த்திய   அதே   ஓட்ட லில்   தான்   தற் போது   டா டா      வெ ற்றி   விழா வும்   நட க்கி றது  .    கவின்   தான்   அடு த்த   சிவ கார்த் திகேய னாக   வரு வார்   எனக்   கூறி யிருக் கிறார்  அவர்.

 

 

 

இது   பல ருக்கு ம்   ஆச்சரி யத் தை   கொடு த்திரு க்கி ற து.  இப் படி   பல ரும்    சொ  ல்லி   வரும்   நிலை யில்    இது தான்   திரை யரங்கு களி ல்   வெற்றி யா கும்   இவரு டைய   முதல்   படம்   முதல்   படம்  .     முதல்    ப டத்திலேயே   இப்ப டியா   என   பல ரும்   தற் போது   கே ட்டு   வரு கி ன்றன ர்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.