நடி கர் விஜ யை தூக் கி எறி ந்த அட்லீ.!! ஜ வான் திரை ப்படத் தில் விஜ ய்க்கு பதி லாக களமி றங் கும் தர மான மாஸ் நடி கர் .!! அட்லி யே இப் படி செ ஞ்சுட் டாரே.!!

0

இய க்கு னர்  அட்லி   த மிழ்   சினிமா  பிர பல   இயக் குன ராக   இருந்  து   வந் தவர்.   தள பதி   வி ஜயை   வை த்து   மூ ன்று   ஹிட்   ப டங்க ளை   கொ டுத் தார் .   அத னால்   தமிழ்   சி னிமா வின்   தவி ர்க்க   முடி யாத   இ யக்கு ன ராக   இரு ந்து   வந்தா ர்.

 

 

இந்த   சமயத் தில்   தான்   இவர்  பாலி வுட்   ந டிக ர்   ஷாருக் கான்   வை த் து   ஜவா ன்   தி  ரைப் படத்தை   இயக் க   மும் பை   பற ந்து   வி ட்டார்  .  தமி ழில்   ஹி ட்   பட ங் களை   கொ டுத்த தை   தொட ர்ந் து   பாலி வுட்   ஷா ருக் கான்   இய க்கும்   வாய் ப்பை   பெற் றார்.     படத் தில்   அவரு க்கு   ஜோடி யாக  நடி கை   நயன் தாரா   தான்   நடிக்கி றார்.

 

 

அதே போல்   வில்ல னாக   விஜ ய்   சேது பதி யும் ,    நகைச் சு வை   கதா பாத் திரத் தில்   யோகி   பாபு   நடிக் கிறா ர்கள் .   இந்த   படத்தி ற்கு   அனி ருத்   இசை   அ மைக்கி றார்.   ஜூன்   மா தம்   இந்த   பட  ம்   வெ ளியாக   இருக் கும்   நிலை யில்   த ற்போது   படத்தி ன்   ப  டப்பி டிப்பு   விறு விறு ப்பாக   நடந் து   வருகி றது.

 

 

அந்த   சமயத் தி ல்   தான்  அட்லி யின்   பிறந் த நாள்   அன்று   தள பதி  வி ஜய்    ஷூட் டிங்    ஸ்பா ட்  டிற்கு   சென் று   இரு ந்தா ர் .   மே லும்   ஜவா ன்   பட த்தில்    விஜய் ஒரு   முக் கிய   கதாபா த்தி ரத்தி ல்   கேமி யோ   செய் ய   இருக் கி றார்   என் று ம்   சொல் லப்பட் டது .   அத னால்    பெரி ய    எதி ர்பா ர்ப்பு    இ ருந்து  வந் தது.

 

 

இந்த   நிலை யில்   அட்லி   நடி கர்   விஜய் க்கு   பதிலா க   மற் றொரு   தர மான   நடிக ரை   அந்த   ரோலு க்கு   லா  க்   செ ய்து   வைத் திருப் பதா க   தக வல்   வெளி யாகியி ருக்கிறது  .  அந்த   மா ஸ்   நடி கர்   வேறு   யா ரும்   இல் லை   பு ஷ்பா   திரை ப்பட த்தின்  மூலம்  பான்   இந் திய   நடிக ராக   மாறி ய   நடிக ர்    அல்லு   அர் ஜுன்   தான்.

 

 

விக் ரம்   திரை ப்ப டத்தி ல்   சூர் யா   மிரட்டி ய தை   போல   ஜவா ன்   ப டத்தில்   அல்லு   அர் ஜுன்   மிரட் ட   இரு ப்ப தாக   த ற் போது   பல ரும்   பே சி   வருகி றா ர்கள் .   இதன்   மூலம்   விஜய் க்கு   டாட் டா   காட் டி    அல்லு   அர்ஜு னை   களம்  இறக்  கி    இருக்கி றார்   அட்லி.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.