வே ண்டா வெ றுப் பாக விருப் பமே இல்லா மல் நடி த்துக் கொ டுத்த அ ஜித் .!! படம் வெளி யாகி தலை யில் துண் டை போ ட்ட த யாரி ப்பா ளர் .!! அஜித் கெரி யரில் மட் டமான படம் இது.!!

0

தமிழ்   சினி மா வின்   பி ரபல   நடி கர்   அஜி த் .   இவர்   படங் களு க்கு   மிகப் பெ ரிய  வர வே ற்பு   இருந் து   வருகி றது .   கடை சியா க   இவர்   நடிப் பில்   வெளி யான   திரைப் படம்   தான்   து ணிவு .   இந்த   திரை ப்பட மு ம்   ரசி கர்கள்   மத்தி யில்   பெரி  ய     வர வேற்பு   பெ ற்று   வெற் றி யை   கொ டுத் தது.

 

 

இதுவ ரை   200   கோடி க்கு   மேல்   வசூ ல்   செய் திரு  க்கி றது  .  இதை   அடுத் து   இவர்   விக் னேஷ்   உட ன்   இணை ய   இருந் து    மகிழ்    திருமே னிக் கு   அந்த   வாய் ப்பு   கிடை த்து   இரு க்கி றது .    இதற் கான   அதிகா ர ப்பூர்வ மான   அறிவி ப்பு   விரை வில்  வெளி யாகு ம்   என்று   எதிர் பார் க்கப் படு கி றது.

 

 

மே லும்  ஒரு   நடி கர்    அதிக   தோல் வி   பட ங்கள்   கொ டுத் த   நடிக ர்   என் றால்   அ து   அஜித்   தான் .   இவர்  தன்   கரிய ரில்   அதிக   தோ ல்வி   படங் களை   கொ டுத்திருக் கிறா ர் .   ஆனா ல்   இ வரு டைய   தன் னம்பி க்கை யால்    வெற் றி   படங் களை   கொடு த்து   பெ ரிய   ர சிகர்   கூட் டத்தை யே   வை த்திரு க்கி றார்.

 

 

இவர்   பெரும் பாலு ம்   நான்   நடி க்கும்   படங்க ளை   மிக வும்    விரும் பி    நடி க்கக்   கூடி யவர் .   ஆ னால்   இவர்   ஒரே ஒரு   திரை ப்படத் தை   மட்டு ம்   வேண் டா    வெறு ப்பாக   விரு ப்பமே   இல் லாம ல்     நடித்தி ருக்கி றார்  .  அந்த   பட மும்   வெளி யாகி   மிகப் பெ ரிய   தோ ல்வி யை    ம  ட்டுமே   கொ டுத் திருக் கிறது.

 

 

அந்த   படம்   லிங் குசா மி   இயக் கத் தில்   அஜித்   நடி ப்பில்   வெ ளியா ன   ஜீ   திரைப் படம்   தான்  .  இந்த   படம்   ஆரம் பிக் கும்   பொ ழுது   அஜி த்தி ற்கு  இந்த   படத்தி ன்   மீது   பெ ரி ய   நம்பி க் கை   கிடை யா து  .  ஆனா ல்   விருப்ப மே   இல் லாமல்   இந்த   படத் தை   நடித் துக்   கொடு த்திரு க்கி றார்.

 

 

அதே போல்  பட மும்   வெளியா கி   மட்ட மான   தோல் வியை   சந் தித்து   இருக் கிற து.   அத னால்   தயா ரிப் பா ளர்   பெ ரும்   நஷ்ட த்தை   ச ந்தித் து   தலை யில்   து ண்டு   போ டும்   நிலை க்கு   செ ன்று   இரு க் கிறார்  .  இ ந்த   த கவல்   பல   வரு டங் கள்   பிறகு   தற் போ து   சோ சியல்   மீடி யாக்க ளில்   பரவ லாக   பேசப் பட் டு   வரு கிறது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.