ஒன் னும் தெரி யாம பே சாத. !! தேவை யில் லாமல் நடி க ர் விஜய் ஆண் டனி யை வம்பு இ ழுக் கும் வி ஜய் டிவி பிரப லம்.!!

0

தமிழ்   சினி மா வின்   பி ரபல   இ  சைய மைப் பாளரா க   இருந் த வர்   தான்   விஜய்  ஆண் டனி .   அதன் பின்   இவ ர்   நடிக ராக வும்   அறிமு கமா னார்  .  இவர்   நடி ப்பில்   வெளி யான   நான் ,   சலீ ம் ,   பிச் சைக் கா ரன்   போ ன்ற   திரைப் படங் கள்   மிகப் பெரிய   வெற் றியை    கொடு த்த து.

 

 

அத னால்   தொ டர்ந் து   பல   தி ரைப்ப டங்க ளில்   நடி க்க   தொ டங்கி னா ர்  . இதில்   பிச் சைக் காரன்   திரை ப்பட ம்   மிகப் பெரி ய   வெற்றி யை   கொ டுத்த    நிலை யில்   தற் போது   அந்த   படத் தின்   இரண் டாம்   பாக த்தில்   இவர்   ந டித் து  வருகி றார்.

 

 

இந்த   பட பி டிப்பு  போது   இவ ருக்கு   வி பத்து   ஏற்ப ட்டு    சிகி ச்சை   பெ ற்று   மீண் டும்    பட பிடிப் பில்   இணை ந்து   இரு க்கிறா ர்  .  மே லும்   சமீபத் தில்  பட த்தின்   நா ன்கு   நிமிட   காட் சியை   ட்ரை லர்   போ ன்று    வெ ளியிட் டிரு ந்தார் .   இ தை   பார் த் த   பலரு க்கும்   படத் தின்   மீது    பெ ரிய   எதிர் பார்ப் பு   உ ரு வாகி    இருக் கி றது.

 

 

இந்த   நிலை யில்   தான்   விஜய்   ஆண் டனி   டிவி ட்டர்   ப  க்கத் தில்    ப  திவு   ஒன் றை   போ ட்டு   இரு ந் தார்.    அதா வது    வடக் கன் ,   கிழக் க ன்  ,  மேற் கண்  தெற் கன்  அனைவ ரும்   நம் மை   போல்   ஒரு வன்   தான்  .  குடு ம்ப த்தை   காப் பாற்ற   தின மு ம்   போ ராடி   வரு பவன்   தான்  .    யா தும்   ஊரே   யாவ ரும்    கே ளிர்.

 

 

அ தாவது   வ ட   மா நில   பி ரச்சனை    செ ன்று   கொண்டி ருந்த தை   குறிப்பி ட்டு   இந்த   பதி வை     போ ட்டிரு க்கி றார் .   இ தற் கு   பல ரும்     ஆதர வுக ளை   கொடு  த்து   வந் தனர் .  இந்த   நிலை யில்   விஜ ய்   டிவி யின்    மது ரை   மு த்து   விஜய்   ஆண்ட னியின்   பதிவி ற்கு   அவர்   ப க்கம்   இரு ந்து     பதி வை   கே ள்வி   மூல ம்   கேட் டு   இருக் கி றார்.

 

 

அதா வது     ஏன்   விஜ ய்   படத் தை   வெளி யிட க்   கூடா து   என்று   சொன் னார்க ள்?   அவ ர்கள்   உழை க்கட் டும்   ஆனா ல்   நம்மை   ஆள   நினை க்க   கூ டாது   என   அவர்   பக்க ம்   இருக் கு ம்   கரு த்தை   கேள்வி   மூலம்    கே ட்டிரு க்கி றார் .    இவர்   விஜய்   ஆண்டனி யை   வ ம்பு   இழு க்கி றார்   எ ன   தற் போது   நெட் டிசன் கள்   பல ரும்   கூறி   வருகி ன் றனர் .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.