அவன் என் னை கர் ப்ப மாகி விட்டு ஏமா ற்றி விட் டான் .!! லோ கேஷ் கனக ராஜ் பட பிரப லம் மீது பெண் போலீ சில் பு கார் .!! அதி ர்ச்சி யான ரசி கர் கள்.!!

0

மாந கரம்   திரை ப்பட த்தி ன்   மூலம்   இயக் குன ராக   அறிமு கமா னவர்   தான்   லோ கேஷ்   கன க ராஜ்  .  இ வர்   தற் போது   விஜ யை   வை த்து   லியோ   திரை  ப்படத் தை   இய க்கி   வரு கிறா ர் .   இவ ருக்கு   ஏக ப்பட்ட   துணை   இயக் குன ர்கள்   இரு க்கிறா ர்கள்.

 

 

அவர்க ளில்   மிக வும்   முக் கியமான வர்   தான்   விஷ் ணு   இட வன் .   இவர் கைதி ,   மா ஸ்டர் ,   விக் ரம்  ,  லியோ   என  தொ டர்ந் து   பணி யாற்றி   வருகி றார் .   இ ணை   இயக் குனர்   மட் டுமி ன் றி   பாட லாசி ரியரா கவும்   பல   வெ ற்றி   பாட ல்க ளை  எழு தி   இ ருக்கி றார்.

 

 

மா ஸ்டர்   பட த்தில்   இடம் பெற்ற   பொல  க்கட் டும்   பர ப்பர ,   விக் ரம்   பட த்தில்   போர் கண்ட   சிங்க ம்   பாடல் களை   எழுதி யது   இவர் தான்  .  மே லும்   சமீப த்தில்   வெளி யான   டா டா   படத் தில்   இவர்   பாடல்   எழு தி   இரு க்கி றார் .  அதன் மூலம்   தமிழ்   சினி மாவி ன்   பிர பல   பாட லா சிரியரா கவும்   இரு ந்து   வரு கி றார்.

 

 

இந்த   நிலை யி ல்   இவ ர்   ஒரு   பெண் ணை   காதலி த்து   வந்திரு க்கி றார்.   அது மட்டு மின் றி   அந்த   பெ ண்   கர்ப்ப மாகி விட்டதா கவு ம்   ஒரு   பேச் சு   இ ருக் கிறது .   இந்த   சூழ லில்   இருவ ருக் கும்   திரும ணம்   செ ய்து    வை க்க   இரு   வீட் டார்   மு டிவு  செய் திரு ந் தனர்.

 

 

அந்த   பெண் ணை   திரு மணம்   செய் ய    மறு ப்பதா  க   தகவ ல்க ள்   வெளி யாகி   இருக் கிறது .   அத னால்   அதி ர்ச்சி யான   அந்த   பெ ண்   திரும ணம்   செய் து   கொ ள்ளு மாறு   இவர்   மீது   போலீ சில்   புகார்   கொடு த்திரு க்கி றார் .   இந்த   விவ காரம்   தற்போ து   பல ருக்கு ம்   பெ றும்   அதிர் ச்சி   ஏற் படு த்தி   இரு க்கி றது.

 

 

ஏனெ ன் றால்   லோ கேஷ்   கனக ராஜின்   துணை   இய க்குன ர்   ம ட்டு மின்றி   பிர பல   பா டலாசிரி யராக வும்   இருப் பதா ல்   இவர்   மீது   ஒரு   பெண்   பு கார்   அ ளித்து    இருப்ப தால்   இந்த   சம்பவ ம்   த ற்போ து   பெரு ம்   பரப ரப் பு    ஏற்ப டுத்தி   இரு க்கி றது .   இ ணைய த்தில்    இது   வைர லாக     பேச ப்ப ட்டு   வரு கிற து.

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.