இர ண்டு கண வர்க ளை விவா க ரத்து செ ய்து விட்டு தற் போது மூன் றா வது முறை திரு மணம் செ ய்ய த யா ராகும் பாக் கியல ட்சுமி ராதி கா !! கா தல னுடன் வெளி யி ட்ட புகை ப்பட த்தை பார் த்து ஷாக் கான ரசி கர் கள்.!!

0

தமிழ்   சீரி யல்   நடி கை   ரேஷ் மா   இர ண் டு   கண வர் களை  விவா கர த்து   செய் து விட்டு   தற் போது   மூன்றா வது   மு றையா க   காத லனு டன்   நெருங் கிய   புகை ப்படத் தை   வெளி யிட்டு   இருக் கி றார் .  இது   இணை யத் தில்    பரவி    பல ரையும்   ஷாக் காக   வைத் து   இரு க்கி றது.

 

 

அதா வது   பாக்கி யலட் சுமி  என்ற   சீரிய லில்   ராதி கா   என்ற   கதா பாத்திர த்தில்   நடிப்ப வர்  தான்   ந டிகை   ரே ஷ்மா   .  இவர்   பிக் பாஸ்   மூன் றாவ து   சீசன்   இல்   கல ந்து   கொ ண்டிரு ந் தார்  .  இவர து   முதல்   திருமணத் தை   பெற் றோ ர்கள்   பார் த்து   கோ லாக லமா க   செ ய்து   வைத் திரு ந்தனர் .

 

 

ஆ னால்   சில   ஆண் டுகளி ல்   இரு வரும்   கரு த்து   வேறு பாடு    ஏற் பட்டு    விவா கரத்து  பெ ற்று    பிரி ந்து   விட்ட ன ர்  .  அதை   தொ டர் ந்து   அமெ ரிக்க   சென்ற   ரேஷ் மா   அ ங்கு   ஒரு வரை   இர ண்டா வதாக    திரு மண ம்   செய் து   கொ ண்டா ர்.

 

 

அந்த   திரு மண   வாழ் க்கை   நிலை க்கா ம ல்   அவ ரையும்   வெகு   சீ  க்கிர மே   விவாக ரத்து   செ ய்து   விட் டார் .   தற் போது   தனி மை யில்   தான்   வா ழ்ந்து   வருகி றார்  .  இதை   தொ டர்ந் து   இவ  ர்   இன் ஸ்டாகி ராம்   பக்க த்தி ல்   தொ டர்ந்  கவர்ச் சியான   புகை ப்படங் க ளை   பதிவு   செ ய்து    வந்து   கொ ண்டி ரு க்கி றார்.

 

 

இந்த   நிலை யில்   சமீப த்தி ல்  ஆண்   நண்ப ருடன்   நெரு க்கமா க   இரு க்கும்    புகைப் பட த்தை   அதில்   பதிவு   செய் திருக் கி றார் .   இதை   பார் த்த   பல ரும்  இ வர்   யார்   காத லரா  ?  என   கேட்டு   வருகி றார் கள் .  இவர்   பல   நிகழ் ச்சிக ளை   தொகு த்து   வழங் கி     சில   திரைப்ப டங் களில்   கூட   இவர்   நடி த்திருக்கி றார்.

 

 

இந்த   புகைப் பட த்தை   பார் த்த   பல ரும்   மூன் றாவது   முறை யாக   திரும ணம்   செ ய்ய    போ கிறீ ர்களா  ?   அல்ல து   காத லில்   விழுந் து   விட்டீர் க ளா?    என   இவர் இடம்   பல   கேள்வி களை   கேட் டு   வருகி ன் றனர்.    இணை யத் தில்   வைர லா கும்   அந்த   புகை ப்ப டம்   இதோ

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.