அட் வைஸ் செய்த கமல் ஹாச னை வாடா போடா என ஒரு மை யில் பேசி ய பிக் பாஸ் பிரப லம் .!! வெடி த்த சர்ச் சையால் பய ந்து வெளி யிட்ட மன் னிப்பு வீடி யோ.!!

0

தமிழ்   சினி மா வின்   பிர பல மான   நடி கர்   தான்   கம ல்ஹா சன் .  இவர்   நடி ப்பு   மட்டு மின்றி   விஜய்  டிவி யில்   பிக் பாஸ்   என்ற   நிகழ் ச்சி யை   தொகுத் து   வழ ங்கி   வரு கி றார்  .  இந்த   நிகழ் ச்சி யின்   ஆறா வது   சீச ன்   சமீப த்தி ல்   முடி வடை ந்தது.  இதில்   வெ ற்றியா ளரா க   அசீம்    தே ர்வு   செய் யப் பட் டார்.

 

 

ஆனா ல்   அதற் கு   ப  ல   தரப் பில்   இரு ந்து   எதி ர்ப் புகள்   தற் போது   வரை   வந்து   கொண் டு   தான்   இருக் கி றது .   இந்த   நிலையி ல்   அசீம்    வெ ளியில்   வந்து   ரசிகர் களை   சந் தித்து   பல   பேட்டி கள்   கொடு த்து   வருகி றார் .   இ தில்   மிகவு ம்   தலை கணத் துடன்   நட ந்து   கொள் வது   பல ருக்கு ம்    எரிச்ச லை   கொ டுத்து   இ ருக்கி றது.

 

 

அந்த   பேட்டி யில்   அசீம்    பற் றிய   மீம் க ள்    போ டப் பட் ட து  .  அப் படி   என க்கு   என்   பை யன்   தா ன்   சா ர்   எல்லா மே   என க்   குறிப் பிட்டு    அவ ரது   மக னைப்   பற்றி   பேசி யிரு ந்தார்.   நிகழ் ச்சி யில்   இ ப்படி   கோப ப்படு கிறீர் கள்.   இதை   பா ர்த்து   உங் கள்   மகன்   கெ ட்டுப்   போக   மா ட்டானா ?   என   பல ரும்   கேட் கிறீர் கள்.

 

 

என்   மகன்   கூட  நான்   நே ரம்   செல வழிக் க    எ  னக்கு   பல்லா யிர ம்   நாள்   இருக் கிறது  .  அந்த   ஷோ   பார் த்து   தான்   என்   பைய ன்   வள ருமா?    அவசி யமே   இல் லை   என   வா டா   போ டா   என   கோப மாக   பேசி   இரு ந் தார்  .  அந்த   வீடி யோ   தற் போது   இணை யத் தில்   வை ரலாகி   வரு கிற து.

 

 

இதை   பார் த்த   ரசிக ர்கள்   கமல்  சார்   தான்   அந்த   நி கழ்ச் சியி ல்   அவ ரை   இது போ ன்று   கண் டித் தார்  .  அவரை த்  தான்    குறிப் பி ட்டு   பேசு கிறா ர்   என   வீடியோ வை   ஷேர்   செ ய்து   விமர் சன ம்   செ ய்து   வ ந் தனர்  .  இ தை   பார்த் து   பய ந்த   அசீம்     விள க்க   வீடி யோ வை   போ ட்டு   நான்   கமல்   சா ரை   மிக வும்  ம  திக் கிறேன் .

 

 

என்   தந் தை   போ ன்றவர்  .   அவ ரை   குறி ப்பிட வில் லை   என்று   அடிப ணிந்து  விட் டார் .   மே லும்   மற்ற   சீச னங்க ளில்   வெற்றி யாள ர் போல்    தன் னடக்க த்து டன்   இல்லா மல்   தலை கன த்துட ன்   சுற்றி   பல   பிரச்ச னை களை    செ ய்து   வரு கிறா ர்.  இந் த   சம் பவம்   தற் போது   இ  ணைய த்தில்   வை ரலாக   பேச ப்பட் டு   வருகி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.