ஜோ திகா போல் என் னால் நடி க்க முடி யாது .! தெறி த்து ஓடிய பாலி வுட் நடி கை .! !பா லிவு ட்டை கத றவிட்ட ஜோ திகா .!! எந்த ப டம் தெரி யுமா.?

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிர பல   நடிகை யாக   இரு ப்ப வர்   தான்  நடி கை   ஜோ திகா.  பிர பல   நடி கை யாக   இரு ந்து   வந்த   இவர்   நடிக ர்   சூர்யா வை   காத லித்து   திரும ணம்   செ ய்து   கொ ண்டா ர் .   அதன்  பின்   சினிமா வை   வி ட்டு   ஒது ங்கி   இரு ந்து   தற் போது   மீண் டும்   ப டங் களை   நடி க்க    தொட ங்கி   இருக் கிறா ர்.

 

 

தற் போது  ஒரு   பிரப ல   பாலி வுட்   நடி கை   நடி கை   ஜோதி கா   போல்    எ ன்னால்   நடி க்க   முடி யாது   என   ஜோ திகாவுக் கு   பு  கழா ரம்    பேசி யிரு க்கிறா ர் .  அந்த   நடி கை   வேறு   யா ரும்   இல் லை    சந் திரமு கி   2   படத்தி ல்   நடித் த    கங் கணா   ரனாவத் தான்  .  2005 ஆம்   ஆண் டு   ர ஜினி   நடிப் பில்   வெளி யான   திரை ப்பட ம்   தான்   சந்திர முகி.

 

 

இந்த   பட  ம்   அந்த   சமய த்தில்   மிகப் பெரிய   வெற்றி யை   கொ டு த்தது .   800   நாட்க ளை   கட ந்து   திரைய ரங் கு களில்     ஓடி    சாத னை   படைத் த து .   இந் த   பட த்தில்   ரஜி னியு டன்   இணைந் து   பிரபு  ,  ஜோதி கா  ,  நயன் தாரா   போன் ற   பிரப லங் கள்   நடித் திருந் தனர்.

 

 

இ தில்   ஜோதி கா    தான்   சந்தி ர முகி  யாக   நடித்தா ர்.    அவ ரது   நடிப் பிற்கு   பல   பாராட் டுக் கள்   கிடை த்தது .   மேலு ம்   இந்த   பட த்தில்   வடி வேலு   கா மெடி   பிரபல மானது .   இந்த   நிலை யில்   இந்த   படத் தின்    இரண் டாம்   பாக ம்   தற்போ து   உரு வாகி   வ ருகிற து.

 

 

 

இதில்   ரா கவா   லார ன்ஸ்   கதா நாயக னாக   நடிக் கிறா ர்  .  இதி ல்   சந்தி ரமுகி   கதா பா த்தி ரத்தி ல்   தான்   கங் கனா   ரனா வத்   நடி க்கிறா ர்  .  இந்த   கதா பாத்திர த்தில்   அவர்   நடிப் ப தால்   ஜோ திகாவி ன்   நடிப் பை     ஈடு   செய் வாரா?   என   ரசிக ர்கள்   கே ள்வி   எழு ப்பி   வந் தனர்.

 

 

அதற் கு   பதில்   அளி த்த   கங் கனா    ஜோதிகா வின்  நடி ப்பு   என் னை   வி யக்க   வை த்தது  .  அவரு டை ய   நடி ப்பை   ஈடு   செய் வது    சாத்திய ம ற்றது  .  ஆனா ல்    என் னால்   முடிந் ததை   செய்கி றேன்   என்று   அவர்   பேசியி ருக்கி றார் .   இது   த ற்போது   இணை யத் தி ல்   வைர லாக   பேச ப்ப ட் டு   வருகி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.