விஜ ய் டிவி பிரிய ங்கா வின் அந்த இடத் தில் கை வை த்த விஜ ய் டிவி பிர பலம் .!! பொது நிக ழ்ச்சி யில் அத் துமீறி நடப் பதா .?? எ ல்லை மீ றிய செய லால் கடுப் பான ரசி கர் கள்.!!

0

விஜய்   டிவி யில்   முக்கி ய   தொகு ப்பாளி னியா க   இருப்ப வர்  தான்   பிரி யங்கா.  இவர்   விஜய்   டிவி யில்   ப ல   நிகழ்ச்சி களை   தொகு த்து   வழ ங்கி   இ ருக் கிறார்.  குறிப் பாக   சூப் பர்   சிங்க ர்   நிகழ்ச்சி யை   இவர்  தான்   கலக லப் பாக   தற் போது   வரை   தொகு த்து   வழ ங்கி   வரு கிறார்.

 

 

இந்த   நிலை யில்   பிக்   பா ஸிலும்   ஐந்தா வது   சீசனி ல்  கல ந்து   கொண் டு   இரண் டாவது  ஆக   வந்தி ருந்தா ர்  . இந்த   நிலை யி ல்   சமீபத் தில்   இவர்    தொகு த்து   வழ ங்கும்   நிகழ் ச்சி   தான்   ஊ   சொல் றியா   ஊ ஊ    சொல் றியா  நிக ழ்ச்சி  . இந்த   நிகழ்ச் சி   மக்க ளிடத் தில்   நல்ல   வர வேற்பை   பெற் று   வரு கிறது.

 

 

இந்த   நிக ழ்ச்சி யை   பிரிய ங்கா   மற்று ம்   மா காபா    தொகு த்து   வழங் குகிறா ர்கள்.  இதில்  பல   வெள்ளி த்திரை  ,  சின்ன த்தி ரை   பிரப லங் கள்   வாரா வாரம்   பங்கு   பெற்று   வ ருகிறா ர்கள்  . இந்த   நிலை யில்    விஜய்   டி வியை   சே ர்ந்த   ரா மர் ,  நிஷா  ,  பயல் வான்   ரங்க நாதன்  இதில்   க லந்து   கொண் ட னர்.

 

 

இந்த   நிகழ் ச்சி   நடைபெ ற்று    கொண் டிரு க்கும் போது   விஜய்   டிவி   ராம ர்   திடீ ரென   பிரிய ங்கா விடம்   சென் று   அ வரது   ஆடை யில்   கை    வைத்து ள்ளா ர்.  இத ற்கு   நிகழ் ச்சியிலே யே   ராம ரை   நிஷா   கண் டித்தா ர்.

 

 

ராம ரின்   இந்த   எல்லை   மீறிய   செய லுக்கு   ரசிகர் கள்   ப ல   தரப் பிலிரு ந்து   கண் டன ங்கள்   தெரி வித் து   வ ருகி ன்றன ர்  . விஜய்  டிவி யின்  பிரபல மான   நகைச் சுவை   நடி கர்    ராமர்  ,   இவர்    பல   ஆ ண்டு களாக   விஜய் டிவி  யில்    பணிபு  ரிந்து    வரு கிறார்.

 

 

ராமர்   பிரி யங்கா   நகை ச்சுவை யாக  இதை   செய் திருந் தாலும்   பொ து   நி  கழ்ச் சியில்   இ ப்படி   நட ந்து   கொள் வது   சரியில் லை   என   தற் போது  பல   ர சி கர் களும்   கூறி   வரு கின்ற னர்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.