ஆடி கார் இர ண்டு கோடி சம்ப ளம் என சிவ கார்த் திகேய னை வளர் த்து விட்ட முக் கிய பிர பலம். !! கண்டு கொள் ளாமல் கதற விடும் சிவ கார்த் தி கேயன் .!! சிவகா ர்த்தி கேய னுக்கு இவ் வளவு சுய நலமா.!!

0

தமிழ்   சினி மா வின்   பிரப ல   நடிக ர்   சிவ கார்த்தி கேயன் . இவர்   தன் னுடைய   பல   நண்ப ர்க ளுக்கு   தற் போது   உதவி  வரு கிறார்   என் பது   அனை வருக் கும்   தெரி யும்  . ஆனா ல்   இவர்  தன்  னை  வளர் த்து   விட் ட   ஒரு   பிரப லத் தை   கண்டு   கொள் ளாமல்   விட் டு   இரு க்கி றார்.

 

 

அப் படி   இவ ரு டைய   வளர் ச்சி க்கு   அஸ்தி வார மாக   இ ருந்த   திரை ப்பட ங்கள்  சில  அதில்   முக் கிய   திரைப் படம்   தான்   மான்   க ரா த்தே .  இந்த   படத்தி ற் கு   முன் பாக   எதிர் நீச்ச ல்  ,  வரு த்தப் படாத   வாலி பர்   சங் கம்   போ ன்ற   வெ ற்றி   திரை ப்பட ங்க ளை   கொடு த்திரு ந்தார்.

 

 

ஆ னால்   மான்   க ராத் தே   படத் தில்   தான்   அந்த   ச மய த்தின்   மு ன்னணி   நடிகை யாக   இரு ந்த   ஹன் சிகா   இவ ருக் கு   ஜோடி யாக   நடித் த து   அந்த   சமயத் தில்   பெரும்   அள வில்   பேச ப்பட் டது .  இந்த   வாய்ப் பை   தயாரி ப்பாள ர்   மதன் தான்   இவ ருக்கு   உருவா க்கி க்   கொடு த்திரு க்கிறா ர்.

 

 

ஏ ஆர்   முருக தாசு டன்   இணை ந் து   மதன்   இந்த   படத் தை   தயா ரி த்து   இரு ந்தா ர். இந்த  வாய் ப்பை   மறு த்த   ஹன் சிகாவி ற்கு   இரு   மட ங்கு   சம்பள த்தை   கொடு த்து   நடி க் க   வைத் தார்  . மேலு ம்   சிவ கார்த்திகே யன்  50   லட் சம்   சம்ப ளம்   கொ டுத்து   இருக்கி றார.

 

 

அத ன்பின்   படம்   நல்ல   வரவே ற்பு   பெ ற் றதால்    ஒன் றரை   கோ டி   சேர் த்து   சம்ப ளமாக   மொ த்தம்   இரண் டு   கோ டி   சம்ப ளம்   கொ டுத் தது   ம ட்டும ல்லா மல்   ஒரு  சொகு சு   காரை யும்   பரிச ளித்திரு க்கி றார்  . ஆனா ல்    தன் னை   வள ர்த்து   விட்ட  வரை   சிவா   கண் டு   கொள் வது   கிடை யா தாம் .

 

 

அவர்   தற் போது    பண மில் லாமல்   மி குந்த   கஷ்ட த்தி ல்   இரு ந்து   வரு கிறா ராம்.  சிவா   அவ ரை    கண் டுகொ ள் ளாமல்   இரு ந்து   வரு கி றாராம்  .  தன்   பட த்தில்   நடிக் குமா று   சிவா விடம்   கேட்ட தற் கு   சிவா   தற் போது   வரை    பதி லும்   சொல்லா மல்   இரு ந்து   வரு கிறாரா ம்  . 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.