என்ன பெரி ய லேடி சூப் பர் ஸ் டார் .!! லேடி சூப் பர் ஸ்டா ன்னு யா ருமே இல் லை .!! நயன் தாரா வை தொ டர் ந்து வம் பிழு க்கும் இளம் நடி கை.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   தற்போ து   பிர பல   நடி கை யா க   இரு ந்து   வரு பவர்   தான்   நடி கை   மாளவி கா   மோ கன்  .  இவர்   பேட்ட ,   மா ஸ்டர்  ,  மாற ன்   போன்ற   திரை ப்படங் களி ல்   நடி த்து    பிரப லமடை ந்தா ர் .   இவர்   மலை யாள   திரைப் படங்க ளிலும்   நடி த்து   வருகி றார்.

 

 

இந்த   நிலை யில்   இவர்   சில   மாத ங்களு க்கு   முன்   கொ டுத்த   பேட்டி யில்   நடி கை   நயன் தாரா வை   மறை முக மாக   தாக் கி   பேசி யிருந் தார் .   அதா வது   அதில்   பேசு ம்  பொழு து   ஒ ரு   மருத் துவம னை   காட் சியில்   ஒ ரு   நடிகை  முழு   மேக்க ப்பு டன்   எப்ப டி   நடிக் கிறார்.

 

 

இது   எ ப்படி    கேவல மாக   இரு ந்த து   என   நயன்தா ரா வை   ப ற்றி   பேசி   இருந் தார்.   இத ற்கு   கன க்ட்    ப ட த்தின்   பேட்டி யின்   போ து    நயன் தாரா   சரி யான   பதி லடி   ஒன் றை   கொ டுத் து   இருந் தார்  .  அத் துடன்   முடிந் தது   என்று   பார்த் தால்   தற் போது   மாள விகா   மோ கன்   மீண் டும்   நய ன்தாரா வை   சீண்டி   இரு க்கி றார்.

 

 

அதா வது   நயன் தாரா   தமிழ்   சினி மாவி ன்   லே டி    சூப் பர்   ஸ்டா ர்   ஆக   இரு ந்து   வரு கிறா ர் .   தென் னி ந்திய   சினிமா வில்   கதாநா யகி களில்   அதி கம்    சம்ப ளம்   வாங் கும்   நடிகை   இவர்   மட்டு ம்  தான் .   இந்த   நிலை யில்   சமீப த்தி ல்   மா ளவிகா   மோ கன்   லேடி   சூப் பர்   ஸ் டார்   என்று  ஒன்று   கிடை யா து.

 

 

ஆண் களில்   சூப்ப ர்   ஸ்டா ர்   என் றால்   சூப் பர்   ஸ் டார்   மட் டும்  தான் .   அதே போல்   கதாநா யகி களி ல்   சூப் பர்   ஸ் டார்   ம  ட்டும்   தான் .   அது என்ன   லேடி   சூப் பர்   ஸ் டார்   என்று   பேசி   இரு க்கிறா ர் .    லேடி   சூப் பர்   ஸ்டா ர்   என்று    சொல்வ தற்கு   அவசிய ம்   எது வும்   கிடை யா து   என்று   கூறி யிருக் கிறா ர்.

 

 

இந்த   நிலை யில்   லேடி    சூப் பர்   ஸ்டா ர்   எ ன்று   நயன் தாரா வை   அனை வரும்   அழை க்கும்   வகை யில்   இவர்   நயன் தாரா வை   மறை முக மாக   மீண் டும்   ஒருமு றை   விம ர்சன ம்   செய்தி ருக்கி றார் .   தற் போது   இணை யத்தி ல்   இது   பெ ரும்   சர்ச் சை   ஏற்ப டுத் தி   இருக் கிற து .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.