பொது நி க ழ்ச்சி க்கு இப்ப டி யா வரு வீங்க .!! கிளா மர் உடை யில் அட்டூ ழியம் செய் யும் பிர பல த மிழ் நடி கை .!! திட்டி தீர்க் கும் ர சிகர் கள்.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிரப ல   நடி கையாக   இரு ப்பவ ர்   தான்   நடி கை   தமன் னா.  தமிழ்   சி னிமாவி ல்   2 006  ஆம்   ஆண் டு   வெளி யான  கேடி   படத் தின்   மூல ம்   கதாநா யகி யாக   அறி முகமா னார் .    அதன்  பின்    தமிழ்   மற் றும்   தெலு ங்கு   திரைப் ப டங்களி ல்    தொடர் ந்து   நடித் து   வந் தார்.

 

 

தென் னி ந்தியா வில்   முன்ன ணி   நடிகை யா க   வலம்   வந் தார்  இவர் .  பாகு பலி   திரை ப்படத் தில்   கதா நாயகி யாக   நடி த்து    இந் திய   அளவி ல்   பிரபல மான   நடிகை யாக   மாறி னார்  .  இவர்   அதன்  பின்   தமி ழில்   பல   முன் னணி   நடிகர்க ளுக்கு   ஜோடி யாக   நடித் திரு க்கி றார்.

 

 

தற் போது   கூட   ஜெயி லர்   திரை ப்பட த்தில்   ஒரு   முக் கிய   கதா பாத் திர த்தில்   நடி த்து   வருகி றார்  .  இவர்   மேலு ம்   தற் போது   பல   வெப்   தொட ர்களி ல்    கவ னம்   செலு த்தி   வரு கிறா ர் .   இந்த    நி லையில்   இவரு க்கு   முன்பு    போ ன்று    வாய்ப் புகள்   அமை வ து   கிடை யாது.

 

 

அத னால்    இணை யத் தில்   கிளா மர்  புகை ப்பட ங்களை    அதிக   அளவு   ஷேர்   செ ய்து   வருகி றார்.    இந்த   நிலை யில்   சமீபத் தில்   இவர்   பிர பல   மால்   ஒன் றின்   திற ப்பு   விழாவி ல்   சிற ப்பு   விரு ந்தின ராக   கல ந்து     கொண் டு   இருக் கிறா ர்.

 

 

அதில்  இவர்   அனை வரை யும்   கவ ரு ம்   வகை யில்   கிளா மரான   புட வை   அணி ந்து   சென் றுள்ளா ர்    தம ன்னா  .  அங்கி ரு ந்து   எடுக்க ப்ப ட்ட   அவ ரது   புகைப் படங் கள்   சமூக வலை  தள த்தில்   த ற் போது   காட்டு  தீ   போல்   பரவி     வரு கிறது.

 

 

அதை   பா ர்த்த   பல ரும்   மால்   திற ப்பு   விழா விற்கு   கூட   இப் ப டியா   என   கேட்டு   வரு கின் றனர் .   அந்த   அளவி ற் கு   அந்த   உடை    மிக வும்   கிளாம ராக   இருக் கிற து.   அத னால்   இந்த   புகைப் படங் களுக்கு   தற் போது   இ ணையத் தில்   பல ரும்   தங்க ளது   விம ர்சனங் க ளை   கூறி   வருகி ன்ற னர்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.