அஜி த்து டன் இணை ந் ததால் முக் கிய நடி கரை நட்பு வ ட்டா ரத்தி ல் இரு ந்து தூக் கிய விஜய் .!! விஜய் உண் மை யில் இப் படிப் பட்ட வரா .? வெளி யான ஷாக் கிங் தக வல்.!!

0

தமிழ்   சினி மாவி ன்   பிர பல   நடி க ர்   விஜய் .  இவர்   தற்போ து   லியோ   திரைப் படத் தில்   இணை ந்திரு க்கி றார் .   நடி கர்   விஜய்   எப்போ துமே   அமை தியா க   இருக் கக்கூ டியவர்  என்ப து   அனை வருக் கும்   தெரி யும்.    ஆ னால்   இவருக் கென   ஒரு   குறுகி ய   நட்பு   வட்டா ரம்   இருக் கி றது.

 

 

அதா வது   நடி கர்  சஞ் ஜீவ் ,   ஸ்ரீகா ந்த்  ,  ஸ்ரீம ன்   இவர் கள்   எல் லாம்   இவரு டைய   கல் லூரி   நண் ப ர்கள் .   இவர்க ளு டன்   இருக் கும் போது   விஜ ய்   மிக வும்   கலகல ப்பாக   இருப் பார் .   அதே போ ல்   சினி மா   துறை யிலும்   இவ ருக்கு  ஒ ரு   சில   நண்ப ர்கள்   இரு க்கிறா ர்க ள் .

 

 

குறிப் பாக  அனிருத்  ,  சிவ கார் த்திகே யனை   சொல் லலாம்  .   அதே போல்   சினி மா வை   பொ றுத்த  வரை   விஜய்    இடத் தை   சிவகா ர்த்தி கேயன்   நெரு ங்கி   வருவ தாகவு ம்   ஒரு   தகவ ல்   சொல் லப் பட்டு   இரு க்கி றது .   ஏனெ ன் றால்   விஜ ய்க்கு   பெண் கள்   மற் றும்   குழந் தை கள்   ரசிக ர்க ள்   அ திகம்.

 

 

தற் போது   அந்த   இட த்தை   சிவா   பிடி த்து   விட் டார்  .  மே லும்   சிவா    ம ற்றும்  விஜய்   இருவ ருமே   நீண்ட   ஆண் டுகளா க   பழகி   வருகி றார் கள் .   ஆனா ல்   தற்போ து   சிவகார் த்திகே யனை   விஜய்  பீஸ்ட்    படத்தி ற்கு   பிறகு   தொ ட ர்ந்து   ஒதுக் கி  வருவ தாக   ஒ ரு    தகவ ல்   வெளி யாகி யிருக் கிற து.

 

 

இத ற்கு   கார ணம்  சிவா   தற் போது   அ ஜித்தி ன்   பக் கம்   செ ன் று   விட் டதாக   சொல் லப் படுகி றது .   விஜய்   மற்று ம்   அஜி த்   இருவ ருக்கு ம்   இடை யே   பல   வருடங் களாக   தொ ழி ல்   போ ட்டி    இரு ந்து   வருகி றது .     வா ரிசு  துணிவை தொ டர்ந்து  அடுத் து    லியோ வுடன்   அஜி த்தின்  படம்   மோ த    இருக் கிற தாம்.

 

 

இத னால்   விஜய்   வெற் றி   கொடு த்தாக   வேண் டிய   கட்டா யத்தி ல்   இருக் கிறா ர். அதனா ல்   அஜித்து க்கு   சார் பாக   பேசி   வ ரும்   சிவகா ர்த்தி கேய னை   தற்போ து   விஜய்  ஒது க்கி   இருப்ப தாக   சொ ல்ல ப்படு கிறது .   விஜய்  என்ன  தான்   பெருந் தன்மை யுடை யார்   சொல் லி   வந் தாலு ம்    அவர்   மன தில்   போட் டி  அஜித் மீது   இரு ந்து   வரு வது   உண் மை தான்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.