அந்த மா திரி வார்த் தைக ளை பயன் படு த்தி பே சாதீ ர்கள் .!! மிக வும் வேத னை யாக இரு க்கி றது .!! மனமு டைந்து பே சிய பிர பல நடி கை .!! இவ ருக்கு இப் படி ஒரு நிலை யா.?

0

தமிழ்   சினி மாவி ன்    பிர ப ல   நடி கையா க   இரு ந்து   வந் தவர்  தான்   நடி கை   ஸ்ரீ தேவி  . இவர்   நடி க ர்   மற்று ம்   தயா ரிப்பா ளரா க   இருக் கும்   போனி   கபூரை  திரும ணம்   செய் து   கொண் டு   பாலி வுட் டில்   செ ட்டில்   ஆகி விட் டார்  .  இவரு டைய   மகள் தான்   ஜா ன்வி   கபூர்.

 

 

இவ ரும்   தற்போ து   பாலி வுட் டில்   பிர பல   நடிகை யாக   இருந் து    வருகி றார்.  மே லும்   தமி ழில்   பையா 2   திரைப் பட த்தின்   மூல ம்   கதா நாயகி யாக   அ றிமுக மாக   இருக்கி றார் .   சமீபத் தில்   இவர்   இந்த   பட த்தில்   நடி  க்க    கமிட் டாகி  இருப் பதாக   செ ய்தி   வெ ளிவ ந்து   வை ரலா னது.

 

 

ஆ னால்   இவரு டைய  தந் தை   போனி கபூர்    ஜா ன்வி   குறி த்து   வரும்   தகவ ல்கள்   அனை த்தும்  பொய்   என  ஒரு   விளக்க ம்   கொடு த்திருக் கிறார்  .  இத னால்   அதிகா ரப்பூர்வ மான   அறி விப்பு   வரும்   வரை   உண் மை    நிலவ ரம்    தெரி யவில் லை.

 

 

அதா வது  இவ ர்   மிகக்   குறு கிய   கால த்திலே யே   பல   திரை ப்படங் களி ல்   நடி த்து  வருகி றார் .  அத ற்கு   கார ணம்   இவரு டைய   குடு ம்பப்   பின்ன ணி   என்று  தான்   சொல் லப் படு கிறது  . மேலும்   இவ ருக்கு   சரி யாக   நடி க்க   தெரி யாது   என பல   விமர்ச னங் கள்   வைக் கப்ப டுகி றது.

 

 

குடு ம்ப   பின் னணி   என்ப தாலே யே   நடி க்க    தெரி யாமல்  பல    படங்க ளில்   இவர்   நடி த்து   வருகி றார்  எ ன்று   பெரு ம்   குற் றச்சா ட் டு   இரு ந்து    வருகி றது .  நீங் கள்  திறமை களை   வெளி க்காட்டி னாலு ம்   குறைக ளை   மட்டு மே   பேசு  வார் கள்.  யாரா வது   என்னு டைய   வே லையை   பாரா ட்டி  பேசி னால்   ஏற் று   கொ ள்வேன்.

 

 

மே லும்   இதை   திருத் திக்   கொள் ளுங்க ள்   என்று   சொன் னால்  செய் வேன்  .  ஆனா ல்   உன க்கு   நடிப் பு   சரி யாக   வரவி ல்லை .   பிறகு  ஏன்   நடி க்கி றாய்   போன் ற   கேள்வி களை   பல ரும்   என் னிடம்   கேட்டு ள்ள ன  ர் .   இது   போ ன்ற   கேள் விகள்   மி கவும்   வேத னை  அளிக் கிற து   என   மிக    உருக் கமா க   அவர்   பேசி   இருக் கி றார்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.