கவி னின் டாடா திரை ப்படத் தை பா ர்க்க குடு ம்பத் துடன் வந்த நடி கர் அஜி த் .!! வெளி யான வீடியோ வை பா ர்த்து ஷாக் கான ரசி கர் கள்.!!

0

தமிழ்   சினி மாவி  ன்   பிர பல   நடி கர்   அஜி த்  . இவர்   து ணிவு   திரை ப்பட த்தை   முடித் து  விட்டு   த ற் போது   அடுத் த   படத்தி ற்கா க   கதை   கே ட்டு   வரு கிறார்  . இந்த   நிலை யில்   இவ ரது   ம னைவி  ஷாலி னி  மற் றும்   ம கள்   இருவ ரும்   கடைசி யாக   து ணிவு   திரைப் படத் தை    திரைய ரங் குக ளில்    சென் று    பார்த் திரு ந்தனர்.

 

 

அந்த   வீடி யோ   பதிவு கள்   இ ணைய த்தில்   வெ ளியா னது .   இ தை   தொட ர் ந்து   தற் போது   மீண் டும்   இவர் கள்   பு திய   படத் தை   பார்க் க    தி ரையரங் கிற்கு  வந்தி  ருக்கி ன்ற னர் .   அதாவ து   இவர் கள்   பார் க்க   வந்த   படம்   நடி கர்   கவி ன்   நடிப் பில்   வெளி யா கி   நல்ல   வர வேற்பு   பெ ற்று   வரு ம்    டாடா   திரை ப்படம்   தான்.

 

 

மே லும்   இவர் களு ட ன்   ஷா லினி   தங் கை   ஷாமி லியும்   வந் திரு க்கிறா ர்   .  இந்த படம்   நே ற்று   வெ ளியா னது  . இதில்   கவி ன்   மற்று ம்   நடி கை   அபர் ணா  தாஸ்    நடித் தி ருக்கி ன்ற ன ர் .   கல்லூ ரி   சமய த்தில்   ஏற்ப டும்   காத லால்   ஒ ரு   குழந் தை   பிற க்க   அதன் பி ன்   இளை ஞ ரின்   வா ழ்க்கை   எப் படி   மாறு கிறது.

 

 

இந்த   கதை யை   மைய மாக   கொண் டு    உருவாக் கப்ப ட்ட     திரை ப்ப டம்  . இந்த   திரைப்ப டம்   நே ற்று   வெளி யாகி   ந ல்ல   வரவே ற்பு   பெ ற்று   வரு கிறது  .  மேலு ம்   கட ந்த   ஆண் டு   லவ் டுடே   திரை ப்படத் தை   போ ல   இந்த    ஆண்டு   டாடா   திரைப் பட மும்   இளை ஞர்க ளை   பெரும ளவு   கவர்ந் திருக்கி றது .

 

 

மே லும்   கவி ன்   ரசிகர்க ளுக் கு   பட  ம்   மிக வும்    பிடி த்திரு ப்ப தாக   சமூக   வ லைதள ங்க ளில்   கூறி   வருகி ன்றன ர் .   மே லும்   க வின்  பல   வருட ங்களு க்கு   பிறகு  தான்   படத் தை   திரை யில்    வெளி யிடு வதால்   அவ ரும்   பெரி ய   மகிழ் ச்சியி ல்   இருக் கிறா ர் .

 

 

இ ந்த   படம்    முதல்   நாள்   மட் டும்  1 .5    கோடி க்கு   மேல்   வசூல்  செ  ய்து   இருக் கிறதாம்.   இதன்  முதல்   காட்சி யை   அஜித் தின்   மனை வி   ஷாலி னி     சென் னையில்   உள் ள   திரை யரங் கில்   பார்த் திரு க்கி றார்  . இந் த   வீடி யோ   த ற்போது   இணை ய த்தில்   வெளி யா கி   வைர லாகி   வ ருகி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.