ந டி கர் அஜி த்தை நம்பி நான் கிடை யாது .!! அஜி த்து க்கு போட் டியாக அடு த்த பட த்தை இ யக்க ரெடி யான விக் னேஷ் சிவன் .! ! செ ய்தி கே ட்டு ஷாக் ஆன ரசி கர் கள்.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிர பல   இயக் குனரா க  இருப் பவர்  தான்   விக் னேஷ்   சிவன்.  இவர்   நடி கர்   அஜி த்தை   வை த்  து   புதிய   திரை ப்படத் தை   இ யக்க   கமிட் டாகி   இரு ந்தார் .   அதற் கான   வேலை களு ம்   தொட ங்கி யது .   ஆனா ல்   திடீ ரென   கதை யில்   திரு ப்தி   இ ல்லாத தால்  இவ ரை   அஜித்    படத் திலிரு ந் து    தூ க்கி   வி ட் டார்.

 

 

இது   பெ ரும்   சர்ச் சை யை   ஏற்ப டு த்தி   இருக் கிற து  .  அதா வது   விக் னேஷ் சிவன்   நா னும்   ரவு டி  தான் ,   கா த்து   வாக் குல    ரெ ண்டு    காதல்  ,   தானா   சேர்ந் த   கூட் டம்   திரை ப்படங் க ளை   இயக் கிய வர்  .   இவர்   இய க்கும்    படங் கள்   கா மெடி கல ந்து   நல்ல   வெற்றி யை   பெ ற்று   இருக்கி ற து  .

 

 

இந்த  நிலை யில்   இந்த   வாய் ப்பு   இவருக் கு   பறி போன தால்  இவ ருடைய   க ரி யர் கேள்வி க்கு றியா   என    கேள் வி   எழு ப் ப ப்   பட்டு   வருகிற து  .  கதை   பிடி க்க   வில் லை  அல்  லது   ஆட்டி ட்யூட்   பிடிக் கவில் லை   என் றும்  அத னால்   தான்   அஜி த்   ஒப்பு க்கொ ள்ள வில் லை   என்று ம்   இணை யத் தில்   பல    பேச் சுகள்    இருந் து   வருகி றது.

 

 

இந்த நிலையில் விக்னேஷ் மேல அதிரடியாக முடிவு ஒன்று எடுத்திருக்கிறார் அதாவது அஜித் தன்னை கழட்டிவிட்டால் என்ன என்றும் தன் கைவசம் உச்ச நட்சத்திரமே இருக்கிறது எனவும் தற்போது முடிவெடுத்து இருக்கிறார் அதாவது இவருடைய மனைவி தான் நயன்தாரா

 

 

இவர்   அஜித் தை   நம் பி   இரு க்கா மல்   நயன் தாரா வை   முத ன்மை   கதாபா த்திர மாக   வை த்து   அடு த்து   தி ரை ப்படத் தை   இய க்க யிரு ப்பதா க   சொல்ல ப்படுகி றது   .  நம் பர்   ஒன்   நடி கையான   நயன் தா ராவை   வைத் து   ப டம்   இயக் கினா ல்   நிச்ச யம்   படம்   வெற் றி   பெ று ம்   என்பதி ல்   எந்த   சந்தே க மும்    இ ல்லை.

 

 

மே லும்   இந்த   படத் தை   ரவு டி   பிக்ச ர்ஸ்   த யாரி க்கவு ம்   இருக் கிறா ர்கள் . அது  மட்டு மின்றி   அஜி த்தின்   அ டுத்த   படத் திற்கு   முன்ன தாக வே   இந்த   படத் தை   ரிலீஸ்   செ ய்ய   வேண் டும்   என் றும்  தான்   சி றந் த   இய க்கு னர்   என்ப தை   நிரூ பிக்க   வேண் டும்   என வும்   அவர்    முடிவு   எடுத் திருப்ப தாக    சொல் லப்ப டுகி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.