சீதா ராமம் பட ந டிகை யா இது.? ஆளே அ டையா ளம் தெ ரியா மல் மாறி கவ ர்ச்சி யில் மிரட் டும் நடி கை .!! பு கைப் படங் கள் பா ர்த்து வாயை பிளக் கும் ரசி கர் கள்.!

0

நடிகர்   து ல்கர்   சல்மா ன்   நடி த்து   தெ லுங்கு   மொழி யி ல்   வெளி யா ன   திரைப் படம்   தான்   சீதா ராமம் .   இந்த   பட த்தில்   அவரு க்கு   ஜோடி யாக   நடி கை   மிரு னாள்   தாகூ ர்   நடித்தி ருந் தார்  .  இந்த   பட ம்   வெளி யாகி   மிகப் பெரிய    வெற்றி யை    கொ டுத்தி ருந் தது.

 

 

இந்த   படம்   வெளி யான   சமயத் தில்  பெரிய   காத ல்   காவிய மாக   பார்க் கப்ப ட்டது .   இத னால்   இந்த   படத்தி ல்   நடி த்த   மறுநா ள்   தாகூ ருக்கு   பெரிய   ரசி கர்   பட்டா ளமே  உருவா கி   இருந் த து .   அந்த   சீதா   கதாபா த்திர த்தை     அந்த   சமய த்தில்     ரசிக்கா  தவர்க ள்   இரு க்க   முடி யாது.

 

 

ஆனா ல்   இவர்   தற் போது   அப்ப டியே   ஆளே   மாறி   முழு   கிளா ம ராக   மாறி   இரு க்கி றார்  .  அதா வது   மரா த்தி  பட த்தின்   மூலம்   அறி முகமா னா ர்  தான்   இவர்.   அடு த்து    லவ்   சோனி யா  ,  சூ ப் பர்  60 ,   கோ ஸ்ட்   ஸ்டோ ரீஸ்    போன்ற   படங் களில்    நடித் திருக் கி றார்.

 

 

இருப் பி னும்   அதன்   மூல ம்   இவரு க்கு   பெ ரிய   அளவுக் கு   பிரப லம்   அடைய வில் லை  .  தெலு ங்கி ல்   சீதாரா மம்   படத் திற்கு   பின்   பெ ரிய   அளவி ல்   பிரபல மானார் . இதன் மூலம்   இவரு க்கு   அடு த்தடு த்த   பட   வாய்ப்பு கள்    குவிகி றது.    தற்போ து   இவர்   அக்ஷய் குமார்   நடிப் பில்   செ ல்பி   என்கி ன்ற   பட த்தில்   ஒரு   பாட லுக்கு நடி த்து   இரு க்கி றார். 

 

 

அதி லும்   கவர்ச் சி   நட னம்   ஆடி   ரசிகர் களுக் கு   அதி ர்ச்சி   கொடு த்தி ருக் கிறார்.   இதை   பார் த்த   ரசிக ர்க ள்   பலரு ம்   சீதா ராமம்    படம்   சீதா   இது   என்ற   அளவு க்கு   ஷாக்   ஆகி   இருக் கிறா ர்க ள் .   ஏனெ ன் றால்   அந்த   அள விற்கு   இவ ர்   அந்த   பாட லில்  கவர்ச் சியா க   நட னம்   மாறி   இ  ருக்  கிறா ர்.

 

 

சேலை யுடன்   ஒரு   குடும் பப்   பெண் ணாக   வந்த   இவர்   தற் போது   மிகவு ம்   குறை வான   உடை யில்   பயங் கர   கவர்ச் சியா ன    நடமா டியிரு ப்பது   பல   ர சிக ர்களை   ஷாக்   ஆ க்கியி ருக்கி றது .   இந்த   வீடி யோ   தற்போ து   இணை யத் தில்   பெ ரும்   வைர லாகி   வருகி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.