53 வயதி லும் மா டர்ன் ஆக இருக் கும் ராம ராஜன் பட நடி கை.!! இளம் நடிகை களு க்கு டஃப் கொ டுப் பாங்க போல .!! எந்த நடி கை தெரி யுமா.?

0

சினிமா   துறை யை   பொரு த்த வரை   நடிகை கள்   திரும ணம்   ஆன   பின்பு   உடல்   எடை ஏறி   அடை யாளம்  தெரி  யாமல்   மாறி   சினி மாவை   விட்டு   விலகி விடுவா ர்கள்  .  ஆனால்   தற் போ  து   ஒரு   பிர பல   நடி கை   53   வயதி லும்   இளம்   நடிகைக ளுக்கு   சவால்   விடு  ம்   வகை யில்   இளமை  யாக   இரு க்கி றார்.

 

 

1987  ஆம்  ஆண்டு   கங் கை   அம ரன்   இய க்க த்தில்   ராம ராஜன்   நடிப் பில்   வெளியாகிய   எங்க ஊரு   பாட் டுக்கா ரன்   ப டத் தின்   மூலம்   அறி முக மானவர்   தான்   நிஷா ந்தி   என் னு ம்   சா ந்தி   பிரி யா  .  முதல்   படத் திலே  யே   பெரி ய   அளவு க்கு   பிரப லமா னார்   இவர்  .

 

 

தமிழ் ,   தெலு ங்கு  ,  ஹி ந்தி   என   அனை த்து   மொழி களி லும்    ந டித்து   வந்தா ர்.    இவர்   பிர பல   நடி கை   பானு ப்பிரியா வின்   தங் கை   என் பது   குறிப்பி டத்த க்கது.  பின்   இவருக் கு   வாய்ப் புகள்   குறை ய   ஹிந் தி    படங் களி ல்   நடித் தார்.   அதன் பின்   இவர்   சினி மா வை   வி ட்டு   மொத் தமாக   வி லகி   விட்டா ர்.

 

 

தற் போது   மீ  ண்டும்   நடிக்க   இரு ப்பதாக   சோசி யல்    மீ டியா க்க ளில்    தக வல்   வெளி யாகி   இரு க்கி றது.    தற் போது   இவர்   முன்ன ணி   நடி கர்கள்  ந  டி க்கும்   பிரம் மாண் டமாக   தயாரிக் கும்   வெப்   தொ டரில்   ந டிக்க    இரு ப்பதாக    சொல்ல ப்படுகி றது.  

 

 

இது   இந் தி   மற் றும்   தமி ழில்   உரு வா க   இருப்ப தா க   சொ ல்லப்படு கி றது .   மேலும்   பல   வருடங் களுக் கு   பிறகு   இவரை   படங்க ளில்   காண்ப தால்   இவரு டைய   ரசிக ர்க ளும்   பெரி ய   எதிர் பார்ப் பில்  இரு ந்து   வருகி ன்ற னர்.

 

தற் போது  இவர்  26   ஆண்டு கள்   கழி த்து    சரோஜி னி  நா யுடு   வாழ் க்கை   வர லாறு   திரைப் பட த்தில்   நடிக் க   ஒப்பு க்கொ ண்டுள் ளதாக    கூறி   இரு க்கிறா ர்.   இதில்   இ வரது   பு கைப்ப டங்க ள்   இணை யத்தி ல்   வெளியா கி   வரு கிறது .   இதை   பார் த்த   பலரும்  50   வ யதில்   இப்ப டியா  என   ஷாக்   ஆகி   இருக் கிறார் கள்.

 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.