ஆட் களை செட் செய் து விளம் பரம் தேடிக் கொள் ளும் பிக் பாஸ் அசீம் .!! ஆதா ரத் துடன் கண் டுபிடி த்து திட் டித் தீர் க்கும் ரசி க ர்கள் .!! புகைப் படங் கள் உள் ளே.!!

0

விஜய்   தொ லைக் காட் சியில்   பிரபல மான   நிக ழ்ச்சி    எ ன்றால்    பிக்  பாஸ்   நிக ழ்ச்சி   தான்.   இதன்  ஆறா வது   சீசன்   கட ந்த   சில   வா ரங்க ளுக்கு   முன்   வெற்றி கர மாக   முடி வடை ந்தது  .  21   போட்டி யாளர் க ளுடன்   தொ டங் கிய   இந்த   நிகழ்ச் சியில்   அசீம்    வெற்றி யா ளராக   தே ர்வு    செய்ய ப் பட் டார்.

 

 

இது    பலரு க் கும்   பெரும்   அதிர் ச்சி யை   ஏற் படு த்தி   இருந்  தது.   ஏனெ ன் றால்   ரசிக ர்கள்   பலரு மே   விக் ர மன்   ‘வெற்றி   பெற   வேண் டும்   என   நினை த்திருந் தனர்  .  ஆனா ல்   கடை சி   நிமிட த்தி ல்   அறிவி த் தவுடன்   அனை வரு  ம்   பெரும்   அளவு   தங்க ளது   கோ பத் தை   வெளி ப்படு த்தினா ர்  .

 

 

குறிப் பாக   பாய்  கா ர்டு   விஜய்  டிவி   என் றெல்லா ம்    ட்வி ட்டர்    பக் கங்க ளில்   ட்ரெ ண்ட்   செ ய்து   வந் திரு ந்த னர் .   அந்த   அளவி ற்கு   இந் த   வெற் றி   ஏற்க   முடி யாத   வெற்றி   என் றும்     சமூக த்திற் கு   ஒரு   தவ றான    உதா ரணம்   என்று   கூறியி ருந்த னர்  .

 

 

விஜய்  டிவி   இந்த   முடி வுக்கு   எதி ர்ப்பு கள்   தற் போது   வரை   வந்து   கொ ண்டு   தான்   இரு க்கி றது .   இந்த   நிலை யில்   விக் ரமன்   வெளி யில்   வந் தவுடன்  வெற் றி   விழா   கொண் டாடி   வரு கின்ற னர் .   மே லும்    செல்லு ம்   இட மெல்லா ம்   மக்க ள்   அவ ரை  வரவே ற்று   கொண் டா டுகின் றன ர்  .

 

 

அசீம்   ஒரு   வார ம்   கழித் து   தற் போ து   விக்ர மன்    என்ன   செய் தா ரோ   அதை  யே   செய் து   வருகி றார் .    வெற் றி   விழா   வை த்து   காரி ன்   அந்த   கோப் பையு டன்   செ ன்று   மக்க ளை   சந்திப் பது   போல்   சுய மாக    பப்ளி சிட் டி   தேடி க்கொ ள் வதாக   இணை ய த்தில்   பல ரும்   பேசி   வந்த  னர் .

 

 

அவர்   ரசி கர்களிட ம்  எடு க்கும்   புகைப்ப டத் தை   செக்   செய் த   இணை ய  வாசி கள்  அதில்   குறிப்பி ட்ட   நபர்கள்    திரு ம்பத்   திரு ம்ப   அவரி டம்   வந்து   புகைப் படங் களை   எடு த்து    வெளி யிடு வதை   கண்டு பிடி த்து   இருக் கின் றனர்  .

 

 

மே லும்   வெளி யில்   வந் தும்   திருந் தாம ல்   பப்ளி சிட்டி   தேடி க்   கொ ள்கி றார்   என   மீ ண்டும்   பல ரும்   அவரை த்   திட்டி    வரு கின்ற னர்  .  மே லும்   பிரப லங்கள்  யாரு மே    வாழ் த்தா த   நிலை யில்   தனக் குத்தா னே    புகழா ரம்   பாடி   வரு வதா கவு ம் கலா ய்த்து   வருகி ன்ற னர்  .

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.