செ ம்பி பட த்தை தொட ர்ந்து பி ரபல இய க்கு னர் படத் தில் இணை யும் குக் வித் கோ மாளி அஸ் வின் .!! இய க்குன ரை பெய ரை கெடு க்கா மல் இருந் தால் சரி .!! எந்த இய க்கு னர் தெரி யுமா.?

0

விஜய்   டிவி யின்   குக் வித்   கோ மாளி   நிகழ் ச்சியி ன்   மூலம்   பிர பல மான   நடி கர்   தான்   அஸ் வின்  .  இரண் டா வது  சீசனி ல்   போ ட்டியா ளராக   கலந் து   கொ ண் டு   மக் கள்   மத்தி யில்   பிரபல மா னார் .

 

 

இதில்   கிடை த்த   பிரப லத் தின்   மூலம்   திரைப் படங் களில்   நடி க்க   தொ டங்கி னார்.இவரு டைய   முதல்   பட மான   என்ன   சொல் ல   போகி றாய்   திரை ப்ப டம்   எதிர் பார் த்த   அளவு   வெற் றியை    கொடு க்கவி ல்லை . 

 

 

 மே லும்   அந்த   படத் தின்   ஆடி யோ   லான் ச்   நிகழ்ச் சி யில்   அவர்   பே சிய    பேச்சு   மிகப் பெ ரிய    சர்ச் சை யை   ஏற்ப டுத் தியது  .  அது வே   படத்தி ன்   தோல் விக் கு   காரண மா க    அமை ந்த து.இந்த   படத் தில்   இவர்  ச மீபத்தி ல்   வெளி யான   செம் பி    திரை ப்பட த்தில்   ஒ ரு   முக் கிய   கதாபா த்திர த்தி ல்   நடித் திருக் கிறா ர்.

 

 

இதன் மூலம்   பல ரது   பாரா ட்டுக ளையும்   பெற் றா ர்  .  இத னால்   இவர் மீது   உள்ள   கெட் ட   பெ யர்   நீங்கி  மீண் டும்    வெ ற்றி   பெறு வார்   எ ன   அவர து   ரசி கர் கள்   கூறி    வருகி ன் றனர்.  இந்த   நிலை யில்   அவ ர்    மேலு ம்   ஒரு   திரை ப்பட த்தி ல்   கதா நாயக னாக   நடி க்க   கமிட்   ஆகி   இரு க்கி றார்   .   

 

 

இந்த   படத் தை   அர விந்த்   சீனி வாசன்   இய க்குகி றார்.   இவர்   தே ஜாவு   எ ன்ற   திரை ப்பட த்தை   இயக் கிய   இயக் கு னர் .   தே ஜாவு   திரை ப்படத் தி ல்   அரு ள்  நிதி   நடித் திருந் தார்  .   அந்த   படம்   வெற்றி யை   கொடு த்திருந் தது  .  இந்த   படத்தி ன்  ஷூட் டிங்   விரை வில்   தொட ங்க   இருப் பதாக வும்     சொ ல்லப் படு கிறது.

 

 

 

மே லும்  மற்ற   நடி கர்   பற்றி ய   தகவ லும்   விரை வில்   வெளி யாகும்   என்று   எதிர் பார்க் கப்ப டுகி றது  .   இதன்   மூலம்   இவர்   மீண் டு ம்   வெ ற்றி   பாதை க்கு   திரு ம்பி   வெ ற்றி   பெறு வா ர்   என   தற் போது   பலரு ம்   எதிர் பார்த் து   கொண் டிரு க்கி ன்றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.