எத் தனை கோடி கொ டுத்தா லும் இனி அஜித் துடன் இணை ந்து நடி க்க முடி யாது .!! கோப த்தில் அதி ரடி முடி வெ டுத்த பிர பல நடி கை .!! கார ணம் என்ன தெரி யுமா.??

0

தமிழ்   சினி மா வின்   பிரப ல   நடிக ரா க   இருப் ப வர்   தான்   அஜித்  . இவர்   கடைசி யாக   நடி த்த   துணி வு   திரை ப்ப டம்   மிக ப்பெ ரிய   வெற் றியை    கொ டுத் தது.  அதை   தொ டர்ந் து   தற் போது   இவர்   அடு த்த   படத்தி ற்கு   தயா ராகி   வருகி றார்.

 

 

இந்த   படத் தில்   முத லில்   விக் னேஷ்   சிவ ன்  இயக்கு வ தாக   அறிவி ப்பு   வெளி யான   நிலை யில்   கதை யில்   உடன் பாடு   இல் லாததா ல்   தற் போது   இந் த   வாய் ப்பு   மகி ழ்    திரு மேனி க்கு   சென் று    இருக் கிற து  .  இதற் கான    அதிகா ரப்பூர் வமா ன   அறி விப் பும்    வெ ளியாகவி ல் லை.

 

 

அதை   தொ டர் ந்து   பிர பல   நடி கை   ஒரு வர்   இனி   எத்த னை   கோ டி   கொடு த்தா லும்   அஜி த்து டன்  இணை ந்து   நடிக் க   முடி யாது   என   கூறியி ரு க்கி றார்  . அந்த   நடிகை   வேறு   யா ரும்   இல் லை   நடி கை    நயன் தாரா  தான் .   நடி கை   நயன் தாரா   தமிழ்   சினிமா வின்   லே டி   சூப் பர்   ஸ் டார்   ஆக    இரு ந்து    வருகி றார்.

 

 

இவர்   இவ் வாறு   கூறி யத ற்கு   கார ணம்   அஜித்   இவரு டைய   கண வர்   விக் னேஷ்  சிவ னை   படத் திலிரு ந்து   விள க்கி யது   தான்  .     நய ன்தா ரா    சிபா ரிசால்   தான்     இந்த   வா ய்ப்பு   விக் னேஷ்   சிவனு க்கு   சென் ற தாக   ஒரு   பேச்சு   இருந்து   வந் தது.

 

 

பட   வேலை களை   செ ய்து   வந்த   நிலை யில்   முழு   கதை யும்   திரு ப்தி   த ராத தால்   அஜித்   அவ ரை   படத்தி லிருந் து   விளக் கி   விட் டார் .   இதனா ல்   நயன் தாரா   பெ ரும்   மன   உளை ச்ச லில்   இருந் து   வ  ந்தாரா ம் .   மே லும்   அவர்   அஜித் தி டம்   பேசி யும்   அஜித்   ஒப்புக் கொள் ளவில் லை   என் றும்   சொல் லப்ப டுகி றது.

 

 

இந்த   சமயத் தில்   தான்   நயன் தாரா   அதி ரடி   முடி வாக   இனி   எத் தனை   கோடி   கொடு த்தா லும்   அஜீத்து டன்   ஜோடி   சேர்ந் து   நடிக் க   முடி யாது   என   முடிவெ டுத்தி ருப்ப தாக   தற் போது    சொல் லப்ப டுகி றது.   

 

 

அதா வது   நயன் தாரா   மற் றும்   அஜி த்   இதற் கு   முன் னாள்   பில் லா  ,  ஏகன் ,   ஆரம் பம்  ,  விசுவாச ம்   போ ன்ற   படங்க ளில்   ஜோடி யாக   நடித்தி ருந் தன ர்  .  ஆ னால்   தற் போது  நய னின்   இந்த   முடிவு   பல ரையும்    அதிர் ச்சி யாக   வைத் திருக் கிறது.   இந்த   சம்பவ ம்   தி ரைத்து றையில்   வைர லாகி   வரு கிறது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.