சிம்பு வு டன் தொ டர்பில் இருந் தது உண்மை தான் .!! திரு மண வீடி யோ வில் வெ ளிப் படை யாக பேசி இருக் கும் நடி கை ஹன் சிகா .!! இவர் கூ றிய தை கே ட்டு ஷாக் கான ரசி கர் கள்.!!

0

தமிழ்   சினி மாவின்  பிரப ல   ந  டிகை யாக   இருப் பவர்   நடி கை   ஹன் சிகா .  இவர்   மாப்பி ள் ளை   திரை ப்பட த்தி ன்   மூலம்   கதா நாய கியா க   அறிமு கமா னார் .  அதை   தொ டர் ந்து   அடு த்தடு த்த   தமிழ்   பட ங்க ளில்   கமிட்  டாகி   பிஸி யான   நடிகை யாக   இரு ந்து   வந் தார்.

 

 

ஒரு   கட்ட த்தி ல்   பிர பல   நடிகர் கள்   படத் தில்   ந டி த்து    முன் னணி  நடிகை யாக   வலம்   வந்து   கொண் டிருந் தார்  .  அந்த   சம யத் தில்   இவர்   நடி கர்    சிம்பு வுடன்   காத லில்   இரு ந்து   வந் தார் .   அதன் பின்   இடை யில்   ஏற்ப ட்ட   ஏதோ ஒரு   க ருத்து   வேறு பாடு   கார ண மாக   இரு வரும்   பிரி ந்து   விட்ட னர்.

 

 

இந்த   நிலை யில்   உ டல்   எடை   ஏறி   சினி மாவில்   தலை   காட் டாம ல்   இ ருந்து   வந் தார்  .  அதன் பின்   உட ற்பயி ற் சி   மூலம்   உடல்   எடை யை   கு றைத் து   புகை ப்படங் களை   இணைய த் தில்   பதி வு   செ ய்து   வந் தார்.   இந்த   நிலை யில்    டிசம் ப ர்   மாதம்   இவர்  தன்   தோழி யின்   முன்னா ள்   கணவ ரை   தி ரும ணம்   செய்தார்.

 

 

இந்த   திரும ணம்   பிரம் மாண் டமாக   ந ட ந்து   முடி ந்தது  .  இந்த   திரும ணத் தின்   வீடியோ வை   பிரப ல   ஓடிடி   தன மான   disn ey  +   hots tar   கைப்ப ற்றி    தற் போது   வெளி யிட்டு   இருக் கிற து   .  இந்த   நிலை யில்   அந்த   வீடியோ வில்   இவர்   ந டிகர்   சிம்புவு டன்   தொட ர்பி ல்   இருந் ததை   மிக வும்   வெளி ப்படை யாக   பேசி யிருக்கி றார்  .

 

 

அதா வது   அந்த   வீடியோ வின்   ப்ரோ மோ வில்   நான்   சினி மாவி ல்   நடித் த   போது   பொது மக்க ளின்   பார்வை யில்   ஏற்க னவே   ஒ ருவரு டன்   உற வில்   இருந் தேன்.  அதை  நான்   மீ ண் டும்   செய்ய   விரும்ப வில் லை .   அத னால்   என்னு டைய   திரு மணம்       அனை வரு க்கும்   தெரி ய   வேண்டு ம்  என்று  நான்   முடி வு   செய் தேன்.

 

 

மீண் டும்   நான்   ஒரு வருடன்   ரிலே ஷன்ஷி ப்பில்   இரு க்க   வேண் டும்   என் றால்   அது என்   கண வர்   தான்  என   அப் பொழு து    மு டிவு   செய் தேன்   என்று அவர்   பேசி   இருக் கி றார்  .  மே லும்  அந்த   வீடியோ வில்   மிகவு ம்   உருக்க மாக   பேசி   கண்க லங்கி யும்   இருக்கி றார் .    இந்த   வீடி யோ   இ  ணைய த்தி ல்   வைர லாகி   வருகி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.