தமிழ் சினி மா வின் சென் சேஷன் இ யக் குன ர் லோ கே ஷ் கனக ராஜ் வாங் கும் சம்ப ளம் எவ் வளவு தெரி யுமா .? முன் னணி நடி கர் களு க்கே டஃப் கொ டு ப்பார் போல .!! வெளி யான லேட் டஸ்ட் தக வல்.!!

0

தமிழ்   சினிமா வில்  பிர பல  இய க்குன ராக  இருப் பவர்   இய க்கு னர்  லோ கேஷ்   கனக ராஜ்  .   இவர்   மிகக்   குறு கிய    கா லகட்ட த்தி லேயே   மிகப் பெ ரிய   உச்சத்  தை   தொட் டு  விட் டார் .   இவ ரின்   தற் போதை ய   சம்ப ள    நில வரம்    தற் போது   வெளி யா கி   இரு க்கிற து.

 

 

அதா வது    மாநக ரம்   படத் தின்   மூலம்   இயக் குன ராக   அறி முக மானா ர்   இவர்.   மாந கரம்   வெற்றி யை   கொ டுத்த   நிலை யில்   இதை   அடு த்து   கைதி    படத் தை   இயக் கும்   வாய் ப்பு    இவரு க்கு   வந் தது.  அந்த   வாய் ப்பை   சரி யாக   பயன்ப டுத் திக்   கொ ண் டார்   இவ ர் .

 

 

அந் தப்   பட த்தை    மிகப் பெரிய   வெ ற்றி   ப டமாக    மா ற்றி னார் .   அதன் பின்   இவரு க்கு    விஜ யை   இய க்கும்   வாய்ப் பு   வந் தது  .  அதிலு ம்   வி ஜய்    சேது பதி யை    இணை த்து   கமர் சியல்   மற் றும்   தனக் கே   உரித் தான   ஸ்டை லில்   படத் தை   எடு த்து    வெற் றி   கண் டார்.

 

 

அதன்  பின்   கமல் ஹாச ன்   ப டத்தை    இயக் கும்   வா ய்ப் பு     இவரு க்கு   சென் றது.   அந்த   படத் தில்   தான்   சிறுவ யதி ல்   இரு ந்து   ரசி த்த   கமல்ஹா சனை    செது க்கி   விக்ர ம்   படத் தின்   மூலம்   மிகப் பெ ரிய   வெற் றி யை    அவரு க்கு    தேடி   தந் தார்.  இய க்கிய     நான்கு     படங்க ளுமே   வெ ற்றி   படங் கள் தான்.

 

 

தற் போது   மீண் டு ம்   விஜ யுடன்   லி யோ    திரை ப்ப டத்தில்   இணை ந்திரு க்கி றார்.    இவரு டைய   சம்ப ள   வி வரம்   மாந கரம்   பட   சமய த்தில்   இவர்   5   லட் சம்   சம்பள மாக   பெற்று   இருக் கிறா ர்  .  அதன்  பின்   கை தி  , மாஸ் டர்   படத் திற்கு    இவர்  ஒரு   கோ டி  சம்ப ளத்து டன்   கமிட் டாய்   இருக்கி றார் .

 

 

அதன்   வெற்றி யால்   இவர்   மூன்று   கோடி   சம் பளம்   வா ங்கி   இருக்கி றா ர்  . விக்ரம்   படத்தி ற்கு   10  கோடி   சம்ப ளம்   வா ங்கி   இருக் கி றார்.   தற் போது   லியோ  படத் திற் காக    20   முதல்   25   கோடி   வரை   சம்ப ளமா க   வாங் கி  வரு கி றார் .  மிக   குறு கிய   காலத் தில்    மிக ப்பெ ரிய   சம்பள த் தை   வாங்கு ம்   இய க்கு னர்   இவர். 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.