ஹீ ரோ யின் ஆக நடி க்கும் முதல் படத்தி லே யே லிப் லாக் கா ட்சி யில் நடி த்த நடி கை அ னிகா சுரே ந்தர் .!! வெளி யான வீடியோவா ல் ஷாக் கான ரசி க ர்கள் .!! 18 வய தில் இப்ப டியா.?

0

என் னை   அறி ந்தா ல்    படத்தி ன்   மூலம்   குழ ந்தை   நட்சத் திரமா க   தமி ழ்   சினி மாவுக்கு   அறி முகமா னவர்  தா ன்   அனி கா   சுரே ந் தர் .   இதை   தொ டர்ந்  து   சில   படங்க ளில்   நடித் து   வந்த  இவர்    மீண் டும்   அஜித் தின்   மகளா க   விசு வாசம்   திரைப் படத் தில்   நடித்தி ருந்தா ர்.

 

 

இந்த   படத்தி ன்   மூ லம்   பெரி ய   அளவிற் கு    பிரப லமா னார்   இவர் .   மே லும்   தற்போ து   போட் டோ   ஷூட்   பக்க ம்   அதி கம்   க வனம்   செ லுத்தி   வரு ம்   இவர்   அடி க்கடி   இணை யத்தி ல்   பல   புகை ப்படங் க ளை   பதிவு   செய் து   வருகி றார்.

 

 

இந்த   புகை ப்பட ங்க ளை   பார் த்த   பல ர்   இவர்   திடீரெ ன   பார்ப் பதற்கு    நடி கை   நயன் தாரா   போல வே   இருக் கிறா ர்   எ  ன்றெ ல் லாம்    இவ ரை   கூறி   வந்த னர்.  தற்போ து   குழந் தை   நட்ச த்திர மாக   இருந் தவர்   கதா நாயகி யாக   மாறி   இருக் கிறா ர்.

 

 

ஆம்   மலை யாளத் தில்   உருவா கியு ள்ள   ஓ  மை   டார் லிங்   எ னும்   படத் தில்   ஹீரோ யினா  க   அறிமு கம்   ஆகி றார்  இவர்.   இந்த   படத் தின்   டிரை லர்   நேற் று   வெளி யான   நிலை யில்  அந்த   ட்ரெய் ல ரில்     ரசிகர் களு க்கு   ஷாக்   கொடு க்கும்   வகை யில்   ஒரு   கா ட்சி   இரு க்கி றது.

 

 

 

அதா வது   இந் த   வ யதி லேயே   இவர்   அந்த   பட த்தில்   லிப் லாக்   செ ய்யும்   காட்சி   இடம்   பெ ற்று   இருக் கிற து .   இந்த   பார்த் த   ரசிக ர்கள்   பலரு ம்   இ  ந்த   வய தில்   இப்ப டியா   என்ற   அளவி ற்கு   ஷாக் ஆகி   இரு க்கின்ற னர் .    மேலும்   பல ரும்   இத ற்கு   18   வய து   வ ரை   காத்தி ருந்தீர்க ளா?     என்றெ ல் லாம்   இவரை   கே ட்டு   வருகி ன்ற னர்.

 

 

ஏனென்  றால்   தற் போது   தான்  18   வய தை   கடந்தி ருக் கும்   இவர்   உட னே  இ து   போன் ற   நெருக் கமா ன   காட்சிக ளை   நடிப்ப தை   பலரு க்கும்   அதிர் ச்சியை   கொடு த்தி ருக்கி றது  . இந்த   வீடி யோ   தற் போது    இ ணையத் தில்   பெரு ம்   வைர லான   ஒன் றாக   ஷேர்   செய்ய ப்ப ட்டு   வருகிற து.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.