கரு த்து வே றுபா ட்டால் பிரி யும் வெற் றி கூட் டணி .!! இய க்குன ரால் சிம்பு எடு த்து அதி ரடி முடிவு. !! இனி பா ர்ட் 2 படங் கள் வராதா.?

0

தமிழ்   சினி மாவி ன்   பிர பல  நடி கர்   சிம்பு  .  இவர் பல  ஆ ண்டுகளு க்கு   பின் னர்   தற் போது   தொட ர்ந் து   திரை ப்பட ங்க ளில்   நடி த்து   வருகி றார்  .  கடை சியாக   அவர்    நடிப் பில்   வெளி யான  வெ ந்து   தணி ந்தது   காடு   தி ரைப்பட மும்   வெற்றி யை   கொ டுத்த து.

 

 

இத னால்   இவர து   மா ர்க்கெ ட்டும்   உயர் ந்து   தற்போ து    சம்ப ளமும்   பல   மட ங்கு   உயர்ந் திரு க்கி றது  .  இதை   தொ டர் ந்து   இவர்    தற் போது   பத்து  தல ,   வெந் து   தணி ந்தது    காடு   பார்ட்  2    போன்ற   பல   படங் களி ல்   கமிட்   ஆகி   இரு க்கி றார்.  மே லும்   வா ரிசு  பட த் தில்   கூட   ஒரு   பாடல்   ஒன்றி னை   பாடி   இருந் தார் .

 

 

அந்த   பாட லும்   நல்ல   வர வேற்பு   கொடு த்த து  .  இப் படி   சிம்பு   அடுத் தடுத் து   தனது   செய லில்   மே ம்படு த்தி   வரும்   நிலை யில்   தற்போ  து    பழை ய   சிம்பு   போல்   நட ந்து   கொள்வ தாக   செய்தி கள்   வெளி யாகி   இருக் கிற து .   அதா வது   சிம்பு வின்   கரிய ரில்   முக் கிய   பங்கு   இயக் குனர்   கௌ தம்    மேனனு க்கு   இரு க்கிற து  .

 

 

இவர்   இய க்க த்தில்   வெளி யான   விண் ணைத்தா ண்டி   வருவா யா  ,  அ ச்சம் என்ப து   மட மைய டா   திரைப்ப டங் கள்   சிம்பு வின்   கரிய ரில்    மிக   முக்கி யத்து வம்   திரை ப்பட ங்க ள் .   சமீப த்தி ல்   வெளி யான   வெ ந்து   தணி ந்த து   காடு   திரைப்ப டமும்   வெ ற்றி   பெற் றது .

 

 

இந்த   நிலை யில்   இரு வருக் கும்   ஏதோ   ஒரு   மனக்க சப்பு   ஏற்ப ட்டு   இரு க்கி றது. அதா வது   கௌ தம்   மேன ன்   சமீப   கால ங்களா க   படங் களை   இயக்கு வ தைக்  விட   நடிப்பி ல்   அதிக    கவ னம்   செலு த்தி   வருகி றா  ர்.   தற் போது    லியோ    படத் தில்   கூட   அவர்   நடிக்கி றா ர்  .

 

 

இத னால்   இயக் குவ தில்   கவ னம்   செலு த் துவது   இல் லை யாம் .  மே லும்   விண்ணை த்தா ண்டி   வருவா யா   2  ,  வெ ந்து   தணி ந்தது   காடு   2   பட ங்களின்   கதை யை   கூட    முழு மை யாக   முடிக்க வில் லை யாம்.    இத னால்   சிம்பு    இர ண்டு   பார்ட் 2     படங்க ளி லும்   இனி   நடிக் க    முடி யாது   என   முடி வெடு த்திரு க்கிறா ராம்.

 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.