என க்கு குடிப் பழக் கமே கிடை யாது .!! அ வ ர்கள் என் னை ஒது க்கு கிறா ர்கள் .!! கண்ணீ ருடன் விள க்கம் கொ டுத்த குக் வித் கோ மாளி ஓட் டேரி சிவா.!!

0

விஜய்   தொலை க்காட் சி யில்   பிரபல மான   நிகழ் ச்சி   என்றா ல்   அது   குக் வித்   கோ மாளி   நிக ழ்ச்சி   தான்  .  இந்த   நிக ழ்ச்சி   மூன்று   சீசன்க ளை   வெற் றிக ரமாக   கட ந்து   தற் போது   நான்கா வ து  சீசன்   தொ டங்கி   இ ருக்கி றது.

 

 

இந்த   சீச னும்   கலக லப்புக் கு   பஞ் சம்   இல்லா மல்   இ ருந்து   வருகி றது  . இந்த   நிலை யில்   இந்த   சீச னில்   புது   போ ட்டியா ளராக   குக்கு களை   அறி முகம்   செய் வதை   தொ டர் ந்து   பு துப்பு து   கோ மாளிக ளும்   களமி றக்கப்ப ட்டிரு க்கின் றனர்.  இதில்   முதல்   வாரத் தில்   கோ மாளி யாக   வ ந்தவ ர்   தான்   ஓ ட் டேரி   சிவா.

 

 

இவர்   இணை யம்   மூலம்   பிரப லம்  ஆன வர்  .  ஆனா ல்   இவர்   ஒரு   எபி சோடு   மட் டுமே   பங் கேற் ற   பின் னர்   நி க ழ்ச்சி யில்   இருந் து   வெளி யேற் றப்ப ட்ட தாக   தக வல்   வெளி யான து .   அத ற்கு   காரண ம்   அவர்  மது   அருந் தி  விட்டு   ஷூட் டிங்   வந்த தாக வும்   சொல் லப்பட் டது.

 

 

அத னால்   அவருக் கு   பதில்   கடந் த   வாரத் தில்   த ங்க துரை   கோமா ளி யாக    களம்    இறங் கினா ர்  .  இந்த   நிலை யில்   ஓட்டே ரி   சிவா   அத ற் கு   பதில்   அளித் திருக் கி றார் .   அதா வது   நான்   குடி க்க   மாட் டேன்.

 

 

சாப் பாடு   மட் டும்   எவ் வள வு   கொ டுத் தாலும்   சா ப்பிடுவே ன்  .  நான்   பிரபல  மாகி   அதிக மாக  சம்பா திக்கி றேன்   என்ற   பொறா மை   தான்   சிலர்   இப்ப டி   கூறி   வருகி ன்ற னர்  .  நான் மது   அருந் துவ தாக   கூறிய து   முற்றி லு ம்   பொ ய்   என   கண் ணீர்   மல்க   கூறி   இ ருக் கிறார் .

 

 

மே லும்  குக் வித்   கோ மாளி   டீம்    என் னை   நீக்க வி ல்லை .   மீண் டும்   அழை ப்போம்   என்று    கூறி    இரு ப்பதா கவு ம்   அவர்   கூறி னார்.   இதன் மூலம்   தன் மீது   வந்த   குற்றச் சாட் டு க்கு   வதந் தி   என   இவர்   தற் போது   வி ளக்கம்   கொடு த்திருக் கிறார்  .  இந்த   செ ய்தி   தற்போ து    இணை யத் தில்   ப ரவி   வரு கிறது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.