15 வய தான சூர்யா வின் மகள் தியாவா இது .!! பெரி தும் மீடி யா க்கள் முன் மக ளை கா ட்டாத நடி கர் சூர் யா .!! முத ன்முத லாக வெளி யான புகை ப் படங் களை பா ர்த்து ஷாக் கான ரசி கர் கள்.!!

0

தமிழ்   சினி மா வின்   முன்ன ணி   நடிகரா க   இரு ந்து   வருப வர்   தான்   நடி கர்   சூர் யா  .  இவர்    தற் போது   இ யக்கு னர்   சிவா   உடன்   பு திய   திரை ப்பட த்தில்   நடி த்து   வருகி றா ர் .   இந்த   படம்   வரலா ற்று   கதை   என் பதா ல்   மிகப் பெ ரிய   பட் ஜெட் டில்   இந் த   படம்   உருவா கி   வருகி றது.

 

 

இந்த   நிலை யில்   சூர்யா  2006  ஆம்   ஆ ண்டு   நடி கை   ஜோதி காவை   காத லித்து   திரும ணம்   செ ய்து   கொ ண்டா ர் .  திருமண த்தி ற்கு   பின்    ஜோ திகா   படங் களில்   நடிப் பதை    நிறு த்திவி ட்டா ர்  .  பின்   பல   ஆண்டு களுக் கு   பின்   தற் போது   சில   திரை ப்படங் களி ல்   நடித் து   வ  ருகி றார்.

 

 

இவர்க ளு க்கு   தியா   மற் றும்   தேவ்  என   இர ண்டு   பிள் ளைகள்   இரு க்கின் றனர்.  மே லும்   சூ ர்யா   மற் றும்   ஜோ திகா   இருவ ரும்   தங்கள து    கு ழந் தைக ளின்   புகைப் படங்க ளை   இணை யத் தில்   பெ ரிதும்   பகி ர்வது   கிடை யாது.

 

 

மே லும்   வெளி யிட ங்க ளுக்கு   செ ன்று   வந் தாலு ம்   மீடியாக் களு க்கு  முன்  தன்   மக ளை   மறை த்து   தான்   இவர் கள்  அழைத் துச்   செல்கி ன்ற னர் .   இப் படி   இருக் கின்ற   நிலை யி ல்   ஜோதி கா   சமீப த்தி ல்   புகை ப்பட ங்க ளை  வெளி  யிட்டு இருக் கிறார்.

 

 

 

தனது   மக ன்   மற் றும்   மகளி ன்   புகைப் பட ங்களை யும்   அதி ல்   வெளி யிட்டு   இருக்கி றார்  .  இதை   பா ர்த் த   பல ரும்   ஷாக்  ஆகி  இ ருக்கி றார் கள் .   ஏனெ ன்றா ல்   இத ற்கு   முன்   இவர் கள்   மக ளின்     புகைப்ப டத் தை   பகிர் ந்த து   கிடை யாது.

 

 

இதை   பார் த்த   பலரு ம்   சூர்யா வி ன்   ம கள்   தியா வா   இது .    இப்ப டி   வளர் ந்து   விட்டா ரே  என   ஷாக்  ஆகி   இருக் கின்ற னர் .   மேலு ம்   இவ ரும்   விரை வி ல்  படங் களில்   ந டிப் பாரா   என் ற    கேள்வி யை யும்    கேட் டு   வரு கின் றனர்  .  இந்த   புகைப் படங் கள்   தற் போது   இணை யத்தி ல்    வைர லாகி   வருகி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.