நயன் தாரா வின் முன் னாள் கா தல ருடன் ஐஸ் வர்யா ரஜினி கா ந்த். !! விவா கர த்து க்கு பின் இப்ப டியா .?? வெளி யான வீடி யோ பதிவு.!!

0

தமிழ்   சினி மாவி ன்   பிரப ல   நடிக ராக   இருப் ப வர்   தான்   நடி கர்   ரஜி னி காந்த்.  இவரு டைய   மூத் த   மகள்   தா ன்   ஐஸ் வர்யா  .  இவர்   நடி கர்   தனு ஷை   தி ரும ணம்  செ ய்து   இரு ந்தா ர் .   நடி கர்   தனு ஷ்   தமிழ்   சினி மாவி ன்   முக் கிய    நடிக  ராக   இரு ந்து   வருகி றா ர்.

 

 

இரு வரும்   பல   ஆண் டுக ளாக   திரும ண   வாழ் க்கை யில்    இரு ந்து   கடந் த   ஆண்டு   கருத் து   வேறு பாடு   கார ண மாக   தற் போது   பிரி ந்து   வாழ் ந்து   வருகி ன்றனர் .   இந்த   நிலையி ல்   தனு ஷ்   விவா கரத்து  ப்பின்    நடிப் பில்   முழு   கவ னம்   செலு த்தி   வரு கி றார்.

 

 

ஐஸ்வ ர் யாவும்   ஜிம் மில்   வொ ர்க்   அவு ட்   மற் றும்   லால்   சலா ம்   என் ற   திரை ப்படத் தை   இய க்க   இரு க்கி றார்  .  இந்த   ப  டத் தில்   ரஜினி    முக் கிய   கதா பாத் திரத் தில்   நடி க்க    இருக் கி றார் .  பெ ரும் பாலும்   சோசி யல்   மீடி யாக்க ளில்   ஆக்டி வாக   இரு ந்து   வரு பவ ர்   தான்   ஐஸ் வர் யா.

 

 

சமீ பகால மாக   ஜிம் மில்   உட ற்பயி ற்சி   செய் யும்   வீ டியோ   புகை ப்ப டங் களை   இணை யத் தில்   பதி வு   செய் து   வந் து   கொ ண்டி ருக் கி றார்  .  இந்த   நிலை யில்   இவர்   சமீபத் தில்   வெளி யிட்ட   வீ டியோ வில்   நயன் தாரா வின்   முன் னாள்   காதல ருடன்    உடற் பயி ற்சி   செய் யும்   வீ  டியோ வை   வெளி யிட்டு    இரு க்கி றார்.

 

 

 

அவர்   வே று   யாருமி ல்லை    நடி கரும்   நட ன   இயக் குனரு மா ன   பிரபு தேவா   தான்.   இரு வரும்  ஒரே   ஜிம் மில்   ஒர்க் கவுட்   செய் யும்    வீடியோ வை   இன்ஸ்டா கிராம்   பக்க த்தி ல்   இவ ர்   பகிர்ந் திருக் கி றார்.

 

 

நயன் தாரா   திருமண த்தி ற்கு   முன்    பிரபு   தே வாவை    காத லித்து   பெரிய   பிரச்ச னைக்கு   பின்   இருவரு ம்    பிரிந்த னர்  என் பது   அனை வருக் கும்   தெரி யும்  . தற் போது   ஐஸ்வ ர்யா  வெளி யிட்டி ரு க்கும்   இ ந்த   வீடி யோ   இ ணைய த் தில்    பலரா லும்   ஷே ர்   செய் யப்ப ட்டு   வருகி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.