இசை ஞானி இளைய ராஜா வின் மனை வியை பார் த்து உள் ளீர் களா .!! இதுவ ரை யா ரும் பார் த்தி ராத அவ ரது மனை வி யின் புகை ப்ப டம் உள் ளே.!!

0

தமிழ்   சினி மா வின்   பிர பல   இசை யமைப் பா ளர்  தான்   இசை ஞானி   இளை யரா ஜா  .  இவ ர து   இசை க்கு   மய ங்காதவ ர்களே   இ ருக்க   முடி யாது .   அ ந்த   அள விற்கு  தனது   பாடல் கள்   மூல ம்   அனை வரை யும்   கவ ர்ந்தவ ர்   இவர்.

 

 

80  ,  90   கால  கட் டத் தில்   இசை யமை ப்பாள ர்   என்றா லே   இ ளைய ராஜா   தான்.  அந்த  அளவி ற்கு   அனை த்து   திரைப் படங்க ளுக் கும்   இவர் தா ன்   இசை யமைத் து   இருக் கி றார்  .  இன் றும்    இவர து   பாட ல்களுக் கு    பெ ரிய   ரசி கர்   கூ ட்டம்   இரு ந்து   வருகி றது.

 

 

தற் போ து    இவர்   வெற்றி மா றன்   இயக் க த்தி ல்   உரு வா கிய    விடுத லை   படத் திற்கு   இசைய மைத்தி ருக் கிறா ர்  .  இந்த   பட த்தின்   முதல்   பாட ல்   இந்த   வா ரம்   வெளி யாக   இருக் கிற து  .  இளை யரா ஜா வின்   மக ன்கள் ,    மகள்   என  அனைவ ரையும்   நாம்   புகை ப்படங் க ள்   மூலம்   பார் த்திரு ப் போம்.

 

 

ஆ னால்   அவ ரது   மனைவி யின்   புகை ப்பட ம்    மட்டு ம்   இணை யத் தில்   பெ ரிதும்   கிடை ப்பதே   கிடை யாது .   இவர து    மனை வியின்    பெ யர்   ஜீவா  .  இவர்க ளுக்கு   கார்த் திக்   ராஜா ,   யுவன்   சங் கர்   ராஜா   மற் றும்    பவதா ரணி  என   மூ ன்று   பிள்ளை கள்   இரு க்கி ன்ற னர்.

 

 

அவர து   மனை வி   2011   ஆம்   ஆண் டு   கால மா னார் .   இந்த   நிலை யில்   இளை யராஜா வின்   ம னைவி   ம ற் றும்   பிள் ளைக ளுட ன்   இணை ந்து   எடு த்து க்   கொ ண்ட   புகை ப்ப டம்   ஒன் று   தற் போது   வெளி யா கி   இருக் கிறது.

 

 

மே லும்   அவரு டைய   மனை வி   ஜீவா   தன து   மகளு டன்   எடு த்து   கொ ண்ட   புகை ப்ப டமும்   வெளி யா கி    இருக் கிற து  .  இதை   பார் த்த   ரசிகர் கள்   பல ரும்   இதனை  ஷேர்   செ ய்து   வை ரல்   ஆக் கி   வருகிறா ர்க ள் .   இணை ய த்தில்   வைர லாகு ம்   அந்த   புகை ப் பட ம்   இதோ

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.