வா ய்ப்பு மட் டும் கொ டுங் கள் .!! நிர் வாண மாக கூட நடி க்க நான் தயா ர் .! திடீ ரென பகீ ரை கிளப் பிய இளம் நடி கை .!! ஷாக் கான ரசி கர் கள்.!!

0

தமிழ்   சினி மா வின்   பிர பல   ந டிகை யாக  இரு  ப்பவர்  தான்  நடி கை   பி ந்து   மா தவி.   இவ  ர்   தற் போது   நடி கைகள்   நிர்வா ண மாக   நடிப் பதி ல்   எந்த   த வறும்   இல் லை .   ஏன்   நானு ம்   கூட   நிர்வா  ண மா க   நடிக் க   த யார்   என   பே சி   இணைய த்தில்   பெ ரும்   பரப ரப் பை    ஏற் படு த்தியி ருக்கி றார்.

 

 

அதா வது  இவர்   பொக் கி ஷம்   படத் தின்  மூல ம்   தமி  ழ்   சினி மாவுக் கு   நடி கை யாக   அறிமு கமா னா ர்  .  அ தன் பின்    கேடி  பில் லா   கில் லா டி   ரங் கா ,   கழுகு ,   வெப் பம் ,   சவா லே   சமா ளி,    வருத் தப்ப டா த   வாலி பர்   ச ங் கம்    போ ன்ற    திரை ப்பட ங்க ளில்   தொட ர்ந்  து    நடித் து   வந் தார்.

 

 

இவ ரது   படங் க ளும்   மக் கள்   மத் தியி ல்   நல்ல   வர வேற்பை   பெற் று   வந் தது.  அதன்  பின் பு   அ வரு க்கு   படிப்ப டியா க   பட   வாய் ப்பு கள்   குறை ய   ஆர ம்பித் தது.  அந்த   சமயத் தில்   தான்   விஜ ய்   டிவி யில்   ஒளி பரப்பா ன    பிக்   பா ஸ்    நிகழ்ச் சியில்   போட் டியா ளரா க   கலந் து   கொ ண் டார்.

 

 

அதில்   கிடை த்த   பிரப லத்தி ன்   மூல ம்    மீண் டும்   தி ரைப்பட ங்க ளில்   நடி க்க   தொ டங் கி னார்  . மே லும்   தெலு ங்கு   பி  க்பா ஸில்   கலந் து   கொண் டு    டைட் டில்   வின் னரா கவும்   மாறி னார்  .   தொட ர்ந்து   குடும் ப   பட ங்க ளி ல்   நடித் து   வ ந் தவர்   வாய் ப்பு  இல்லா மல்   கிளா மர்   போட் டோ  ஷூட்   பக் கம்    சென் றார்.

 

 

 

இந்த   நிலை யில்    ந  டிகை கள்   நிர்வா ணமா க   ந டிப் பது   குறி த்து    இவரிட ம்   கேள்வி கள்   எழுப் பப்ப ட்டது  .  அ தற்கு   பதி ல்   அளி த்த வர்   நடி கைகள்   பட    வாய்ப் பு க்காக   நிர்வா ணமா க   நடிப் பது   கிடை யாது  .  ஆனா ல்   படத் தின்   கதை க்கு   அவ சிய ம்   என் றால்   நிர்வா ண மாக   நடிப் பதில்   எந்த    தவ றும்   கிடை யாது.

 

 

அது   போ ன் ற   கதா பாத் திர ம்   வந் தால்   நானு ம்    நிர்வா ண மாக   நடி க்க   தயார்   என கூறி   இ ரு க்கி றார் .    இந்த   கரு த்து   ரசிகர் களி டையே   பெ ரும்    வியப் பை    ஏற் படுத் தி   இருக் கிற து  .  மேலு ம்   இத ற்கு   பல ரும்   தங் களது   விமர் சனங்க ளை   கூறி   வரு கி ன்ற னர்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.