வாடி வாசல் சூர் யா வை கழ ட்டி விட்ட வெ ற்றி மாறன் .!! தெலு ங்கு பி ரபல நடி கரு டன் போ டும் அடு த்த கூட் டணி .!! ஷாக் கான ரசி கர்க ள்.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிர பல   இயக் குன ர்க ளில்   ஒருவ ர்  தான்   வெ ற்றி மாறன்.  இவ ரது   படங் களு க்கு   ரசி கர் க ள்   மத்தி யில்   பெ ரிய   வரவே ற்பு   இ ருந்து   வருகி றது  .   மேலு ம்   இது வரை   தோல் வியே   கொடு க்கா த   இயக் குனர்க ளில்   இவ ரும்   ஒருவ ர்.

 

 

இந்த   நி லை யில்   இவர்   தற் போது   விடு தலை   திரை ப்பட த்தை   இய க்கி   இருக்கி றார் .   இந்த பட ம்   இரண் டு   பாக ங்க ளாக   உருவா கி   இருக் கிறது .   மே லும்   விரை வில்   வெளி யாக வும்   இருக் கி றது .   இந்த   பட த்தில்   சூரி   மற் றும்   விஜ ய்   சேது பதி   முதன் மை   கதா பா த்திர த்தில்   நடித் திருக் கி ன்றன ர்.

 

 

இதைத்  தொடர் ந்து   இவர்   சூர் யாவு டன்   வாடி வாசல்   திரை ப்படத் தில்    இ ணைய   இருந் தார்.    ஆனா ல்   சூர் யா   தற்போ து   சிவா உடன்   பு திய    படத் தில்   பிசி யாக   நடித் து   வருகி றா ர் .   அத னால்   வெற் றிமா றன்   அடு த்து   யா ரை    இயக் கப்   போகி றார்   எ ன்ற   கேள் வி   ரசி கர் கள்   மத்தி யில்    எழுந் திரு ந்தது.

 

 

இந்த   நிலை யில்   யா ரும்   எதிர் பாரா த   வித மா  க   வெற் றிமா றன்   தெலு ங்கு   சினி மா   பக் கம்   செ ன்று   விட் டார் .   அங்கு ள்ள   பிரப ல   நடி கரை   வை த்து   புதிய   படத் தை   இயக் க   இரு க்கிறா ரா ம்.இவர்    நடி கர்   ஜூ னியர்   என் டி ஆர்  ஐ    சந்தி த்து    மூன் று   கதைக ளை   கூறி உள்ளா  ராம் .

 

 

 அதில் ஒரு   கதை   தேர் வாகி   அவ ருடன்   வெற் றிமாற ன்   கூட்ட ணி   அமை க்க   இருக் கிறா ரா ம்  .  இதில்   வாடி வாசல்   படத் தை   முடி த்து  விட்டு   அதி  ல்   இணை வாரா ?    இல் லை   சூர் யாவை   கழ ட்டிவி ட்டு   அவரி டம்   படம்   செய் வாரா ?  என   ரசி கர் கள்   தற் போது   பார் த்து   வரு கின் றனர்.

 

 

மேலு ம்   இந்த   படம்   இர ண்டு   பாக ங்களா க   உரு வாக   இருப் பதாக வும்   முதல்   பாகத் தி  ல்   ஜூ னியர்   எ ன்டி ஆர்   கதா நாயக னா கவும்   இரண் டாம்    பாகத் தில்   தனு ஷை   நடி க்க   வைக்  கவும்   அவர்   திட்ட மிட் டு   இருப் ப தாக    தற் போது    தக வல்    வெளி  யாகி   இரு க்கி றது .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.