ஹிந் தியி ல் தெறி பட த்தை ரீமே க் செய் யும் இயக் குனர் அட்லி .!! விஜய் கதாபாத் திரத் தில் நடி க்க இருக் கு ம் நடி கர் யார் தெரி யுமா .?? படத் தை கெ டுக்கா மல் இருந் தால் சரி.!!

0

தமிழ்   சினி மாவி ன்   பிர பல   இயக் குன ராக   இரு ப்பவ ர்  தான்   அட்லி .   இவர் ராஜா   ராணி   என்ற   திரை ப்படத் தை   இய க்கி   இயக் குன ராக   அ றிமுக மானா ர் .   அதை    தொ டர்ந்து   விஜ ய்   உடன்   தெறி ,   மெர் சல்  ,  பிகி ல்   என   ஹாட்ரிக்   வெற்றி   திரைப் பட ங்க ளை   கொடு த்தார்.

 

 

விஜயி ன்   மார்க் கெட் டை   அடுத் த   கட்ட த்தி ற்கு   எடுத் துச்   செ ன்ற   இய க்குனர்   இவர் தான் .   மே லும்   இவர்   விஜ யின்   ரசிக ர்   என்ப தால்   வி  ஜயை    இவர்   படங் களில்   செதுக் கி    இது வரை   பார் த்திரா த   விஜய்   அவர் களு க்கு   காட் டியி ருப்பார்.   ஆனா ல்   அந் த   படங்க ளு ம்   மிகப்பெ ரிய    வெற்றி யை   கொ டுத் தது.

 

 

இந்த   நிலை யில்   இவர்   தமிழ்   சினி மாவை   தா ண்டி   த ற்போது   ஹிந்தி யில்   ஜவா ன்   திரை ப்பட த்தை   இயக் கி   வருகி றார்  .    இந்த   படத் தில்   ஹி ந்தி   சினி மாவில்   சூப் பர்   ஸ் டார்   ஆக   இருக் கும்   ஷா ருக் கான்   வை த்து   இய க்கி   வரு கிறார்.

 

 

மே லும்   இந்த   படத் தில்   நயன் தாரா   தான்   கதா நாயகி யா க   நடிக்கி றா ர் .   இந்த   படம்   மிக வும்   பிரம் மாண் டமா க   உரு வாகி   வருகி றது  .  மேலு ம்   இந்த   பட த்தின்   மீது   பெ ரிய   எதிர் பா ர்ப்பு   இரு ந்து   வரு கிறது  .  அத னால்   பட த்தி ற்காக   பல ரும்   எதிர் பார்த் துக்   கொண் டிரு க்கி ன்றன ர்.

 

 

இதை   அடு த்து   இவர்   தளப தியி ன்   68 வது  படத் தை    இயக்கி யி ருப்ப தா கவும்   தற் போது   சொல் லப்ப டுகிற து  .  இந்த   நிலை யில்   இவ ர்   இயக்க த்தி ல்   விஜய்   நடி த்து   வெளி யா கி   மிகப் பெ ரிய   வெ ற்றி   தி ரை ப்பட ம்   தான்   தெறி .   இந்த   படத் தை   ஹிந் தியி ல்   ரீமே க்   செ ய்ய   இருக் கி றார்   அட் லீ.

 

 

அந்த   படத் தில்    வருண்   த வான்   கதா நாயக னாக   நடி க்க   இருக் கிறா ர்   என் றும்    சொ ல்ல ப்படு கிறது .   மேலு ம்   அந்த   பட த்தில்   சமந் தா   கதா பாத் திரத்தி ல்   சமந்தா வையே   நடி க்க   வைக் க    இருப் பதா க வும்   அவர்   நினை த்து   வரு கிறார் .  விரை வில்  அப் டேட்   வெளி யாகு ம்   என் று   எதிர் பார் க் கப் படுகி றது.

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.