விவா கர த்து ஆன நடி கையை யும் விட்டு வைக் காத கமல் .!! இருவ ரும் ஒன் றாக ஊர் சுற்றி வருகி றாரர் களா .? வெளி யான புகை ப்பட த்தை பார் த்து கேள் வி எ ழுப் பும் ரசி கர் கள்.!!

0

தமிழ்   சினிமா வில்   அறு பது   ஆண் டுக ளுக்கு   மே லாக    உலக   நாய னாக   இரு ந்து   வருப வர்   தான்   ந டிகர்   கமல ஹா சன் .   இவர்   க டைசியா க   ந டித்த   திரைப்ப டம்  தான்    விக் ர ம் .   இந்த   திரை ப்பட ம்   வெளி யாகி   மிகப் பெரி ய   வசூ ல்   சாதனை யை   படை த் தது.

 

 

அதை   தொ டர்ந் து   தற்போ து   இந் திய ன்   2   திரை ப்பட த்தி ன்   ப டப்பி டிப்பி ல்   இரு ந்து   வருகி றா ர்  .  படப் பிடி ப்பும்   விறு விறுப் பாக   நட ந்து   வருகி றது.  கமல் ஹாசன்   என் றாலே   அந்த   காலக ட்டத் தி  ல்   இ ருந் து   கா தல்   மன்ன ன்   என்று   தான்   சொ ல்ல   வேண்டு ம்.

 

 

அப் போ திலி ருந்தே   பல   நடிகைக ளுட ன்   கிசு கிசு  இரு ந்து   வந்தி ருக் கிறது .   சமீப   காலமா க வும்    கூட   தன் னுடன்   இரு க்கும்   நடி கைக ளுடன்   நெருக் கமாக    இருந் தார்   என் று   கூறப் படுகி றது.

 

 

மே லும்   இவர்   வயதா கிய   பின் னும்   கூட   நெருக் கமா ன   காட் சிக ளில்    நடிப் பதை   தவிர் ப்ப து   கி டையா து  .  அந்த   வகை யில்   தமிழ்   சினி மா வின்   மு ன்னணி நடிகை யாக   திகழ் ந்து   வ ருப வர்   தான்   அமலா  பால்  .  இவர்   விவா கர த்து   பெ  ற்று   கணவ ருட ன்   பிரி ந்து   தற் போது   த னி யாக   வாழ் ந்து   வரு கிறார்  .

 

 

தற் போது   சில   படங்க ளில்   மட்டு மே   இவ ர்   நடித் து    வருகி றார்  . இவர் சில   வருடங் களு க்கு   முன் பு   கமல் ஹா ச ன்   உடன்   ஒரே   ஜிம் மில்   ஒர்க்  அ வுட்   செய் துள் ளார்  .  அங்கு   அவரி டம்   நெரு க்க மாக   எடு த்துக் கொண்ட   பு கைப் படம்   தற் போது   இணை யத் தில்   வெளி யாகியி ருக் கிறது.

 

 

அதை   பார் த்த   பல ரும்   பல வா று   கமெ ண்ட்   செ ய்து    வருகி ன்ற னர்  .  மே லும்   விவாக ரத் துக் கான   நடிகை யை யும்   விட வில் லையா   என்ப து   போ ல்   எல் லாம்   கேட்டு   வருகி ன்ற னர்  .  இந்த   செ ய்தி   தற் போது   இணை யத் தில்    பரவி   வருகி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.