சற்று முன் தேசி ய விரு து பெற் ற மூத்த பிரப லம் மர ணம் .!! அ திர்ச்சி யில் திரை யுல கம். !! எப் படி இறந் தார் தெரி யுமா.?

0

சமீப கால மாக   சினி மா   துறை யில்   மர ண   செய் தி கள்   அடி க்க டி   வந்து   கொ ண்டே   தான்   இருக் கிற து .   இத னால்   பலரு ம்   அதிர்ச் சடை ந்து   தான்    வருகி ன்ற னர்  .  அந்த   நி  லை யில்   நே ற்று   கூட   பிர பல   இயக் குன ரு ம்   நடிக ரு மான விஸ் வநாத்   அவர் கள்   மறை ந் தார்.

 

 

அவ ரின்   இற ப்பு   திரை த்து றையில்   பெரு ம்   அதிர் ச்சி யை   ஏற்படு த் தியிரு ந்தது.   இந்த   நிலை யில்   தற் போது   ஒரு    மூத்த  பிரபல மும்   மர ணமடை ந்து   இரு  க்கி றார்  .  இந் திய   அள வில்   பிரபல மான   பின்ன ணி    பாடகி களில்   ஒரு வர்  தான்   வாணி   ஜெய ராம்.

 

 

இவர்  தமிழ் ,   தெலு ங்கு ,   மலை யாளம் ,   கன்ன டம் ,   ஹி ந்தி    என   19   மொ ழி களில்   பாடல் கள்  பாடியு ள் ளார் .  மேலு ம்   மூன் று   மு றை   தே சிய    விரு தும்   பத்ம பூஷன்   விரு தும்   பெற் றுள் ளார்.    இவர்   தமி ழ்   சினி மாவி லும்   பிரப ல   பாடல்க ளை   பாடி   இருக் கிறா ர் .

 

 

குறி ப்பாக   புவ னா   ஒ ரு   கேள் விக் குறி  ,  முள் ளும்   மல ரும் ,   அன்பு ள்ள   ரஜினி காந்த் ,   நூறா வது   நாள்  ,  வைதே கி    காத்தி ருந் தாள்   போ ன்ற    பட ங்க ளில்   இவர்   பாடல் களை   பாடி   இரு க்கி றா ர்  .  இந்த   நிலை யில்   78   வ யதாகு ம்   இவர்   மரண ம்   அடை ந்துள் ளார்.

 

 

சென் னை யில்   வசி த்து   வரும்   இவர்   வீட் டில்   வழு க்கி   விழு ந்து   தலை யில்   அடி பட்டு   மரண ம்   அடை ந் தார்   என   தற் போது   தக வல்   வெளி யா கியி ருக்கி றது.   இவரு டைய   இந்த   மரண த்தி ற்கு   திரை  துறை யை   சேர்ந் த    பல ரும்   தங்க ளது   இரங்கல் க ளை   தெரி வித்  து   வருகி ன்ற னர்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.