18 வய தில் இப் படி ஒரு அழ கா .? பி ரபல நடிகை ளே பொறா மை ப்படும் அளவி ற்கு புகை ப்படங் களை வெளி யிட்ட இள ம் ந டிகை .! ! யார் தெரி யுமா.??

0

தமிழ்   சினிமா வில்   நடி கர்   அஜி த்   நடி ப்பில்   வெ ளியா ன   திரை ப்பட ம்   தான்   என் னை   அ றிந்தா ல் .   இந்த   பட த்தி ன்   மூ லம்   குழ ந்தை    நட்ச த்தி ரமாக   அறிமு கமா கி  யவர்   தான்   நடி கை   அ னிகா .    இந்த   பட த்தில்    அஜி த்   திரி ஷா வுக்கு   மகளா க   நடித் திரு ப்பா ர்.

 

 

இப்ப டத்தி ன்   மூல ம்   கிடை த்த   வரவே ற்பா ல்   தமி ழ்  மற் றும்   ம லை யா ளத் தில்   அடு த்தடு த்த   படங் க ளில்   கு ழந் தை   நட்சத் திர மாக   நடி க் க   தொ டங் கினா ர்.  அதன்  பின்   அஜி த்   ந யன் தாரா   நடி ப்பில்     மிக ப்பெ ரிய   வெற் றிய டைந்த   திரைப்ப டம்   தான்   விஸ் வாசம்.

 

 

இந்த   படத் தில்   அஜி த்   நயன் தாராவி ற்கு   மகளா கவே   நடித் திருந்  தார் .   இந்த   படத் தில்   இவ ருடை ய   ந டிப் பு   பல ராலு ம்   பாரா ட்டப் பட் ட து.   அதன் பின்  14   வயதி லே  யே   போட் டோ   ஷூட்   பக் கம்   செ ன்று   புகைப் படங் களை   பதி விட   தொ டங் கினா ர்  .   அதிலு ம்   கிளா மர்   காட்ட வும்   தொட ங்கி னார்.

 

 

இளம்   வயதி லேயே  எல் லை  மீறி   கிளா மர்   புகை ப்பட ங்க ளை   இணை ய த்தில்   பதிவு   செய் து   வந் தார்  .  மேலு ம்   இவ ரின்   சில   புகைப் படங்க ளை  பார் ப்ப தற்கு   நடி  கை   நயன் தா ரா   போ ல்   உள்ள து   என   பலரு ம்   கூறி    வந்தி ருக்கி ன் றனர்.

 

 

மேலு ம்   பல   பிர பல    நடிகைக ளை   மிஞ் சும்   அள விற்கு   இவர்  18   வ  யதிலே யே   அழ கிய   புகை ப்பட ங்க ளை   இணை யத் தில்   பதி வு   செ ய்து   வந்து    கொ ண்டி ருக் கி றார் .   சமீப த்தி ல்   18   வய தாகு ம்   இவர்   தெலு ங்கு ,   மலையா ளம்   மொ ழிக ளில்   கதா நாயகி  யாக   நடி த்து    அறிமு கம்   ஆ கி   இரு க்கி றார்.

 

 

18   வய திலே யே   இப்ப டியா   என   பல ரும்   தற் போது   ஆச்ச ரியப் பட்டு   இரு க்கின் றனர் .   மே லும்   சமீபத் தில்   இவ ரது   புகை ப்படம்    இணை யத்தி ல்   வெளியா கி   இரு க்கி றது .  அதை   பார்த் த   ரசிக ர்கள்   இள ம்   ந  டிகை க ளையே   அழ கில்    மிஞ்சி   வி ட்டார்   என   கமெ ண்ட்   செய் து   வருகி ன்ற னர்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.