நடி கர் சிவ கா ர்த்தி கேயனு க்கு விழு ந்த பெ ரிய அடி .!! மா வீரன் படத் திலி ருந்து வில கிய முக் கிய பிரப லம் .!! மாவீ ரன் படம் வெளி யாவ தால் மிக ப்பெ ரிய சிக் கல்.!!

0

தமிழ்   சி னிமா   பிர பல    நடிக ராக   இ ருப் பவர்   தான்   சிவகா ர்த்தி கேய ன் .  மற்ற  நடி கர் கள்   15   வரு டங் களு க்கு   மேல்   இருந் து ம்   பெ றாத   அங் கீகார த்தை  மிகக்  குறு கிய   காலத் திலே யே   பெற்று விட் டார்    இவர்  .   இவர்   திரை த்துறை க்கு   வந்து   தற் போது  11   ஆண் டுகள்   நிறை   வடை ந்து   இரு க்கி றது.

 

 

இந்த   குறுகி ய   கால கட்டத் திலே யே   தற் போது   முன்ன ணி   அந்த ஸ்தை   பெற்ற வர்   .   இ வர்   நடி ப்பில்   கடை சியா க   வெளி வந்த   டா க்டர்  ,  டான்   போன் ற   திரை ப்படங் கள்   100   கோடி களு க்கு   மேல்   வ சூல்   செ ய்து   விஜய்  ,   அஜித்   ரேஞ்சு க்கு   இவ ரது   பெ யர்   பேச ப்பட்ட து.

 

 

ஆனா ல்   அவர்   நடி ப்பி ல்   வெளி யான   பிரி ன்ஸ்     படு தோல்வி யை   சந் தித்த து.  இத னால்   அடு த்த   ப டத் தை   வெ ற்றி   பட மாக  கொடு க்க    வேண் டிய   கட்டா யத்தி ல்   இருந் து   வருகி றார்   சிவக் கார் த்தி கேய ன் .   இந்த   நிலை யில்   அ  வர்   நடிப் பில்   தற் போது   உரு வா கி   வந்த   திரை ப்பட ம்   தான்   மாவீ ரன்.

 

 

இந்த   படம்    தற்போ து   வரை  பல   பிரச் ச னைக ளை   சந் தித் து   வரு கிற து.  இயக் குன ருடன்    கரு த்து   வே றுபா டு   என்பது   போல்   பல   பிர ச்ச னைக ள்   இரு ந்து  வ ந்திரு க் கிறது .   தற் போது   மீண் டும்   சிவா   தலை யில்   குண் டை   போ டும்   வித மாக   பட த்தில்   இரு ந்து   முக் கிய   பிரப லம்     விலகி   இரு க்கி றா ர்.

 

 

அதா வது   ஆர ம்பத்தி லே யே    இயக் குன   ர்    பிரச் சனை   மே லும்   காட் சிகள்   சரி யாக   இல் லை   எ ன   தயாரி ப்பாள ர்க ள்   பிரச்ச னை   என   சிவ கார்த்  திகேயன்   பிரச்ச னை   செ ய்து   வந் தார்.     இந்த   நிலை யில்   இந்த   படத் தில்   இருந் து   அன்பு ச்செழி யன்   விலகி  இ  ருக் கிறா ர் .    அவர் தான்   இந்த   படத் தை   தயா  ரித்து   வந் தார்.

 

 

அதிக   நாட் கள்    ஷூட் டிங்     நடை பெறு வதா ல்   அதி கம்   செ லவு   ஆ கி றது   என   அவர்     பட த்தில்   இருந் து   விலகி   இருப் ப தாக   சொல் லப்ப டுகி  றது .   மே லும்   இவர் தான்  பிரின்ஸ்   படத் தை    வெளி யிட் டார்  .  அதி லும்   பல   கோ டி   நஷ் டம் . இத னால்   இந்த   படம்   வெ ளியா வதில்   பெ ரிய   சிக் கல்    ஏற்ப ட்டு   இரு க்கிற து.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.