ஜெ யிலர் ரஜினி யை அட்ட கா ப்பி அ டித்த விஜய் .!! வெளி யான லியோ வை இ ணைய த்தில் வச்சி செய் யும் ரசி கர் கள்.!! தள பதி க்கு வந்த சோ தனை.!!

0

தமிழ்   சினி மா வின்   பிரப ல   ந டிகர்   விஜய்  .  இவர்   நடிப் பில்   தற்போ து   உரு வாகி   வரும்   திரை ப்ப டம்   தான்   தள ப தி   67 .       இந்த   படத் தை     இய க்கு னர்   லோ கேஷ்   கனக ராஜ்   இயக் கி   வருகி றார் .   இத ற்கு  முன்   இந்த   கூட் டணி   மா ஸ்டர்   திரைப் பட த்தில்    இ ணை ந்து   இரு ந்த து.

 

 

அந்த   படத் தில்   மிக ப்பெ ரிய   வெ ற்றி  யை   தொடர் ந் து   இரண் டாவ து   முறை யாக   இந்த   கூட்ட  ணி   இணை  கிறது .   இந்த   படத் திற் கு   ர சிகர்   மத்தி யி ல்   பெரிய   வர வே ற்பு   இ ருந்து   வரு கிறது .   இந்த   நிலை யில்   நேற் று  இந்த   பட த்தின்   டைட் டில்   வெளி யீடு   ப்ரோ மோ   வெளி யா கி   இரு ந்தது .

 

 

மா ஸாக   இரு க்கும்   என   ரசி கர்கள்   பெ ரிய   அள வில்   எதிர் பார்த் து   இருந் தனர். ஆனா ல்   படத் தின்   பெ ய ர்   லி யோ   என வும்  ப்லடி   ஸ்வீட்   என   விஜய்   வசன ம்   பேசி    இ  ருக் கிறா ர்.   விக் ரம்  ப்ரோ மோ   போல்   மா ஸாக    எதிர்பார் த்த   ரசிக ர்களு க்கு  இது   ஏமா ற்ற த்தை   தான்   கொ டுத்தி ருக் கிறது .

 

 

ஒரு   பக் கம்   விஜய்   ரசி கர் கள்    கொ ண்டா டி   வரு கி ன்ற னர் .    மறு புறம்   பல   விம ர்சன ங் களு ம்  வந்து   கொ ண்டு   தான்   இ ருக்கி றது  .  அதா வது   முதல்   விம ர்சனம்  இது   எதிர் பா ர்த்த   அளவு   இல்லை   என் பது   உண் மை தான்  .   இதி ல்   வரும்   காட் சிகள்   அப்ப டியே   ரஜி னி    ஜெய் லர்  ப்ரோ மோ    காட் சிகள்   போல்  இரு க்கி றது.

 

 

 

அதில்    ரஜி னி   எப்ப டி   உடை    அணி ந்து   இருக் கிறா ரோ    அதே போ ன்று   இதில்   விஜய்   உடை    அணி ந்திரு க்கி றார்.    மே லும்   இதி ல்   விஜய்   பனி யனு டன்   கத்தி யை   எடுக்கு ம்   காட் சி   அப்படி யே   இங்கி லீஷ்   பட மான   அயன்  மேன்   பட த்தில்   வரும்   காட் சி  .

 

 

இப் படி   தற்போ து   ரசிகர் கள்   வி ஜயை   விமர்சி த்து   வருகின் ற னர்  .  தான்   அடு த்த   சூப் பர்   ஸ் டார்   என்று   சொல் லும்   விஜய்   தற் போ து   சூப்ப ர்   ஸ்டா ரை   மீண் டும்   ஒருமு றை   கா ப்பி   அடி த்து   விட் டார்   என   இணை ய த்தில்   பெ ரும்   வாக்கு வாதம்   நடந் து   வரு கிற து.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.