90 களில் கல க்கிய நடி கை ஹீ ரோவா இது .!! தற் போது என்ன செ ய்கி றார் தெரி யுமா .? இணை யத்தில் வெளி யாகி வைர லா கும் இவ ரது புகை ப்பட ங்கள் உள்ளே.!!

0

தமிழ்   சினி மாவி ன்   பிர பல   ந டிகை யாக   இருந் தவ ர்   தான்   நடி கை   ஹீ ரா   ராஜ  கோ பால்  .  இ வர்   த மிழ்   மட்டு மின் றி   தெலு ங்கு ,   கன்ன டம்  ,  மலை யா ளம்  மற் றும்   ஹிந் தி   என   பல   மொ ழிக ளில்   நடி த்து   பிரப லமா னவர்  .     இவர்  பல   வெ ற்றி   திரை ப்பட ங்க ளை   கொ டுத்தி ருக் கிறார்.

 

 

அதா வது   இத யம் ,     நீ    பாதி   நான்   பா தி ,    திரு டா   தி ருடா ,   சதி லீலா வதி  ,   கா தல்   கோட் டை ,   அவ் வை   சண் முகி   என   நி றைய    ஹிட்   படங் க ளை   நடித் துக்   கொடுத் திரு க்கி றார்  .  இவர்   கடைசி யா க   1999   ஆம்   ஆண்டு    சுயம் வரம்   என்ற   படத் தில்   நடித் திருக் கிறா ர்.

 

 

அதன்  பிறகு   இவர்  எந்த  ஒரு   படத் திலு ம்    நடி க்க வில் லை .   காத ல்   கோட் டை    பட   சம யத் தில்   தான்   இவரு ம்   நடிக ர்   அஜித் தும்    காத லித் து    வருவ தாக   அந்த   சமயத் தில்  பேச் சு கள்   அடிப ட்ட து .   அதன்   பின் னர்   2002  ஆம்   ஆண் டு   புஷ் கர்   மா தவ்    என்ப வரை   திரும ணம்   செய் து    கொ ண்டு   செட் டி  லாகி    விட் டார்.

 

 

 

அதன்  பின்   எந்த  ஒரு   திரை ப்ப டத்தி லும்   நடி க்கவி ல்லை .  பின் சில   ஆண் டுகளி லேயே   2006   ஆம்   ஆண் டு   அவரு டன்   விவா கரத் து   பெ ற்று   பிரிந் து    விட் டார்.  தற் போது   5 1    வயதா கு ம்   இவர்   எந்த   ஒரு   படங் களிலு ம்    நடிக் கா மல்   இரு ந்து   வரு கிறார்.

 

 

 

ஆனா ல்   இன் னும்  இவ ர து   ரசிகர் கள்  இரு ந்து    கொண்டு   தான்   இருக் கிறா ர்கள்.  தற் போது   சோசி யல்  மீடியா க்க ளில்   ஆ  க்டி வாக   இருக் கும்   இவர்   புகைப் படங்க ளை   பதிவு    செ ய்து   வரு கி றார்.

 

 

தற் போது   இணை யத் தில்    பர வும்   இவ ரது   புகை ப்பட ங்க ளை  பார் த்த   பல   ரசிகர் கள்   மகி ழ் ச்சி   அடைந் திருக் கின் றனர்.    மே லும்     புகைப்ப டங்க ளை   ஷேர்   செ ய்து   வைர லா க்கி   வருகி றார் கள்  .  இணை ய த்தில்    வைர லா கும்    இவரு டைய   தற் போதை ய   புகை ப்பட ங்க ள்   இதோ

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.