சூப் பர் ஸ் டார் ரஜினி யை மீண் டும் அ வமா னம் செ ய்த இய க்கு னர் பிர தீப் ரங்க நா தன் .!! இவர் செ ய்த செய லால் கடும் கோ பத் தில் இ ருக் கும் ரஜினி ரசி கர் கள் .!! என்ன செய் தார் தெரி யுமா.?

0

தமிழ்   சினிமா வின்   சூப் பர்   ஸ் டார்   ஆக   இருப் பவ ர்   தான்   நடி கர்   ரஜினி காந் த்.   இவர்   த ற்போது   நெ ல்சன்   இய க்கத்தி ல்   ஜெ யில ர்   திரை ப்பட த்தில்    நடி த்து   வருகி றார்  .  இந்த   பட த்தின்   பட  பிடி ப்பு   விறு விறுப் பாக    நடந் து   வருகி றது.

 

 

இந்த   நிலை யில்   பிர பல   இ ளம்   இயக்கு ன ராக   இருந் து   வரு ம்   இயக் கு னர்   பிர திப்   ரங்க நா தன்  .  இவர்   நடி கர்   ரஜினி  யை     அவமா னம்   செய்தி ருப்ப தாக    ரஜி னி   ரசிக ர்க ள்   கூறி   வருகி ன்ற னர் .   அதா வது   தற் போது   தமிழ்   சினி மாவி ன்   பிர பல   இயக் கு னர்   மற்று ம்   ந டிகராக   இ ருப்பவ ர்   தான்   பிரதி  ப்    ரங்க நா தன்.

 

 

இவர்   கோ மாளி   பட த்தின்   மூல ம்   த மிழ்   சினி மாவுக் கு   இயக் குன ராக   அறிமு கமா னார் .   அதை த்   தொட ர்ந் து   லவ் டுடே   என்ற    திரை ப்பட த்தை   இயக் கி   இவ ரே   கதாநா யக னா கவும்   நடித்தி ருந் தார்.    இந்த   பட ம்   வெளி யாகி   இளை ஞர்க  ள்   மத் தியில்   மிகப் பெ ரிய   வெற் றி யை   கொடு த்த து.

 

 

இந்த   படத்தி ன்   வெற் றிக் காக   ரஜி னி   பிரதி ப்பை   நேரி ல்    அழை த்து   பாரா ட்டி   இழந் தார் .   அதற் கு   முன்ன ரே   கோமா ளி   படத் தில்   ர ஜினி யை   கலா ய்க் கும்   வகை யில்   இவர்   ஒரு   வசன த்தை   வை த்திரு ந் தார் .   அத ற்கும்   ரஜினி   இவரை   மன் னித்து   பாரா ட்டி   அ னுப்பி    இரு க்கி றார்.

 

 

இந்த   நிலை யில்   இவர்   தன து   சமூ க   வ லைத ளத்தி ல்    பல   நடி கர் களை     தாக் கி   பேசி யிருக் கி றார் .    தற் போது    பி ர  தீப்   ரஜி னியை   வை த்து   இய க் கும்   படம்   ஜாயி ண்ட்   ஜெக தீ சன்  என   ரசிகர் கள்  ஒரு   வதந் தியை   கிள ப்பி   வந்தி ருக்கி ன்ற னர் .   அதற் கான   போஸ் ட ரை   ட்வி ட்டரி ல்   பதிவி ட்டு    இரு க்கின்ற னர்.

 

 

அதில்   ரஜி னி  ரசிக ர்க ளை   மென்டல ன்   என   அவர்க ள்   குறிப்பி ட்டி ருக்கி ன்றன ர்.    இந்த   பதி வை   பிரதீ ப்   ரங்க நா தன்   லைக்   செய் திருக் கி றார் .   இதன் மூலம்   இவர்   ரஜினி யை   மீண் டும்   ஒரு முறை   அவமதி த்து   இருப் பதா க   பல    ரசிக ர்களு ம்   கூறி   வரு கின்ற னர்  .  இந்த   செ ய்தி   தற் போது   இ ணைய த்தி ல்   வைர லாகி   வரு கிறது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.