தொ டர் தோல் விக ளுக்கு பின் கம் பேக் மூலம் வெ ற்றி பெ ற்ற நடி கர் .!! கேட் கும் சம் பள த்தை கே ட்டு தெறி த்து ஒடும் இயக் குனர் கள் .!! விட் டா விஜய் க்கு டஃப் கொடு ப்பார் போல.!!

0

தமிழ்   சினி மாவி ல்   பிரப ல   நடிக ராக   இருப் பவ ர்   தான்   விஜ ய்  . இவர்   த  ற்போ து   லோ கேஷ்   கனக ராஜ்   திரைப் படத் தி ல்   நடித் து   வரு கிறார் .   இவ ர்தான்   தமிழ்   சினி மா வில்   அதிக   சம்பள ம்   வாங்கு ம்   நடி கர் .   தற் போது    இவர்   ஒரு   படத் திற்கு   10  0   கோ டி   வாங் கி   வருகி றார் .

 

 

இந்த   நிலை யில்   பி ரபல   நடிக ர்   ஒரு வர்   தற்போ து   ம டமட  வென  தனது   சம்பள த்தை   அதிக ரித் துக்   கொண் டிருக் கிறா ர்  .  இது   ப  லரு க்கும்   ஆச்ச ரிய த்தை   கொடு த்தி ருக் கிறது  .  அந்த   நடி கர்   சிம்பு   தான்  .  ஆர ம்ப   காலத் தில்   இவ ர து   திரை ப்பட ங்கள்   தொ டர்   வெற் றியை    சந்தி த்த து.

 

 

ஒரு   கட்ட த்தி ற்கு   மேல்   சரி யான    படம்   கொ டு க்கா மல்   சினி மா    வாழ்க் கையை   வீணடி த்து   வ ந் தார் .    உடல்   எ டை   அதி கரி த்து   ,  கெ ட்ட   பழ க்கத் திற்கு    அடி மையா கி  ,   படபி டிப் புக்கு   வரா மல்   ப ல  பிரச்  சனை கள்   செய் து   வந் தார்  .   

 

 

பின்    நீண்ட   வரு டங்க ளுக் கு   பிறகு   தன் னுடைய   உடல்   எடை யை   முழு மையா க   குறை த்து   இழ ந்த   மார்க் கெட் டை   பெற    கம் பேக்   கொ டுத்தா ர்  .  அதன்   பின்  இவர்   நடிப் பில்    வெ ளியான   திரை ப்ப டம்   தான்   மாநா டு  .  இந்த   படம்   100   கோடி  களை   வசூல்   செய் து    சிம் புவு க்கு   மிக ப்பெ ரிய   க  ம்பேக்   பட மாக   அமை ந்தது  .

 

 

அதன்  பின்   வெந் து   தனி த்தது  காடு     தற் போது   பத்து  தல  படம்   அடு த்து   வெளி யாக   இருக் கிற து .   இதை   அடு த்து   விண் ணைத் தாண் டி   வரு வா யா   2  திரை ப்படத்தி லும்   இவர்   நடி க்க   இருக் கிறா ராம்  .  இந்த   நிலை யில்   சிம் பு   இவரு  டைய   பத்து  தல   திரைப் படம்   வெளி யான   பிறகு   சம்பள த் தை   உய ர்த்த   இருக்கி றார் .

 

 

 

அதா வது   இவர்   தற் போது  15   முத ல்   25   கோடி   வரை   சம்பள மாக   பெற் று   வருவ தாக   சொல்ல ப்படு கிற து  .  ஆனா ல்   அந்த   படத் திற்கு   பி றகு   40   கோ டிகளு க்கு   மேல்   சம்ப ளம்   கேட் கப்   போவ தாக வும்     தக  வல்   வெளி யாகி   இரு க்கி றது.     இத னால்   இவ ரிடம்   கதை   சொ ல்ல   போன   இயக்குன ர்கள்   பெரு ம்   அ திர்ச் சியாக   இரு க்கின்ற னர்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.