நடி கர் கமல் கொடு த்த மெகா ஆஃ பர் .!! முடி யவே முடி யாது என்று மறு த்த நடி கர் விஜய்.!! மாட் டிக் கொ ண்டு முழி க்கும் லோ கேஷ் கனக ராஜ்.!!

0

தமிழ்   சினி மாவி ன்   பிர பல   நடிக ர்   தான்   நடிக ர்   கமல் ஹாச ன்  .  இவர்   நடி ப்பில்   கடை சியா க   வெளி யா ன   திரை ப்ப டம்   விக் ரம்  .  இந்த   திரை ப்பட ம்   வெளி யாகி   மிகப் பெரி ய   வசூல்   சாத னை   ப டைத் தது .   இந்த   திரை ப்பட த்தை   இய க்கி யவர்   லோ கேஷ்  கனக ராஜ்.

 

 

இவர்   தற் போது   தள பதி   விஜய்   வைத் து   அ டுத்த   திரை ப்படத் தை   இய க்கி   வருகி றார் .   இந்த   நிலை யில்   இந்த   படம்   லோகே ஷின்   எல் சி யு   என்ற   யுனிவ ர்சில்   வருகி ற தா ?    அல் லது   தனி   பட மாக   வருகி றதா ?    என்ற   குழப் பம்   ரசிகர் களு க்கு   இரு ந்து   வருகிற து.

 

 

இந்த   நி லையில்   இந்த   படம்    யுனி வர் சில்   வந் தால்    மற்ற   ஹீரோ க்கள்   நடிப் பார்க ளா ?    என்ற   கேள் வியு ம்   எழுந்தி ருக் கிற து  .  இந்த   நிலை யில்   விக் ரம்   பட   ஸ்டை லில்   இந்த   படத் தின்  டை ட்டில்   ப்ரோ மோ  இன்று   வெளி யா கும்   என   ரசிகர் கள்   பெ ரிய  அள வில்   எதி ர்பார் த்து   இரு க்கின் றனர்.

 

 

மே லும்   தளப தி   67   க மல ஹா சன்   நடிப் பாரா ?      என்ற   கே ள்வியு ம்     இருந் து   வருகி றது  .  இதற் கான   விடை   தற் போது   கிடை த்தி ருக்கிற து  .  அதா வது   இந்த   படத் தில்   கமல்   நடிக் கி றார்   என்ற   ஒரு   தக வல்   வெளி யா கியிருந் தது  .  இது   ரசிக ர்க ளுக்கு   பெ ரும்   எதிர் பார் ப்பை   கொ டுத் தது.

 

 

ஆனா ல்   இந்த   பட த்தை   முடி த்து விட்டு   கமலி ன்    ராஜ் கமல்   தயா ரி ப்பில்   விஜய்   நடி க்க   வேண் டும்   என   ஒ ரு   ஒப்பந் தம்   பேச ப்பட்ட தாம் .   ஆனா ல்  விஜய்   அதற் கு   அந்த  வாய்ப்  பை   மறந்து விட்டா ரா ம்  .  அத னால்   தள பதி   67 ல்   கமல்    நடி க்க    முடி யாது    என     மறுத் துவிட் டாரா ம்.

 

 

அதே போல்   தள ப தி   67   பட மும்   விக் ரம்   யுனி வர்  ஸில்    இல் லா மல்   வேறு ஒரு  யுனி வர் சா  க   தான்   இரு க்கும்  என   சொ ல்லப் பட்டு   வருகி றது  .  கமல்   கொடு த்த   அரிய   வாய் ப் பை   விஜய்   வீண டித் து   விட் டார் .  இத னால்   இயக்கு னர்  லோகே ஷ்   தான்   விஜ ய்   மற் றும்   க மல்   இருவ ரிடமு ம்   மாட் டிக்   கொ ண்டு    இரு க்கி றார்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.