சற்று முன் தமிழ் சினி மா வின் பிர பல இய க்கு னர் மர ணம்.!! ரஜினி கம லின் நெரு ங் கிய நண் பர் இவர் .!! அதி ர்ச்சி யில் திரை யு லகம்.!!

0

சினி மா   துறை யில்   சமீப கால மாக   மரண ச்   செய் திக ள்   வந்து   கொண் டே   தான்   இ ருக்கி றது .   சமீப த்தில்  கூட   பல   மூத் த   நடி க  ர்கள்      இற ந்த   செய் தி   பல ரை   அதி ர்ச்சி க்கு    உள் ளாக் கி   இ ருந்த து .   அந்த   வரிசை யில்   தற் போது   ஒரு   மூத்த   இய க்கு னர்    மர ணம்   அடை ந்திரு க் கி றார்.

 

 

தெலு ங்கு   திரை   உல கில்    பிர பல   இயக் குனர் க ளி ல்   ஒருவ ர்  தா ன்   கே விஸ்வ நாத் .   இவர்    இயக் கிய   பல   திரை ப்படங் கள்   பல   ஹீரோ க் க ளை   திரை யுலக த்திற்கு   உரு வாக் கி   இருக் கி றது  .  மே லும்   அ ந்த  படங்க  ளு ம்   மிகப் பெரி ய   வெற்றி யை   கொ டுத்து   இரு க்கி றது.

 

 

தெலு ங்கு   சினிமா வி ல்   கமல்ஹா சன்   நடிப் பி ல்   வெளி வந்த   சாக ர   சங்கம ம்   தான்   தமி ழில்   வெளி வந் த   சலங் கை   ஒலி .   இந்த படம்   கமல் ஹாச னுக் கு   மிக   பெரிய   வெ ற்றி   திரைப் ப டம்  .  இ தை   தொட ர்ந் து    சிப் பிக் குள்   முத் து ,   ஸ்வ ர்ண   கம லம்  என  பல    படங் க ளை   இய  க்கி யவர்   இவர்.

 

 

இயக் குன ராக     மட் டு மின்றி   நடிக ராக வு ம்   பல   தி  ரைப்படங்க ளில்    நடித் து   அசத் தி யிருக்கி றார் .   குறிப் பாக   தமி ழில்   வெளிவ ந்த   யார டி   நீ   மோகி னி,   ராஜ பாட் டை  ,  உத்த ம   வில் லன்  ,  லிங் கா   போ ன்ற   படங் க ளில்   நடி த்து   இரு க்கி றார்.

 

 

இந்த   நிலையி ல்   இய க்கு னரும்     நடி கருமா ன    கே   விஸ் வநா த்   வயது   மூ ப் பு   காரண மாக   மர ணம்   அடை ந்தி ருக்கி றார் .   இவரு க்கு   வயது   9 2  .  இவரு  டைய   இந்த   மறை வு   பலரை யும்   அதி ர்ச்சி க்கு   உள் ளாகி    பல ரும்   தங்க ளது   இரங் கல்க ளை  தெரி வித் து   வருகி ன்ற னர்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.