ரீல் ஜோடி க ளாக ந டித்து ரியல் ஜோடி களாக மா றிய ஜீ தமிழ் பிரப லங் கள் .!! வெளி யான நி ச்சய புகை ப்ப டங்க ளை பார் த்து ஷாக் கான ரசி கர் கள்.!!

0

திரை  துறை யை   பொறு த்த  வரை   பெரு ம்பா லும்   வெள் ளித்  திரை யாக   இரு ந்தா லும்   சரி   சின் னத்தி ரை யாக   இரு ந்தா லும்   ச ரி   திரை யில்   ஜோ டியாக   நடிப் பவர்க ள்   பிற் கால த்தில்   நிஜ   வாழ் க்கை யி லும்   ஜோ டி யாக    மாறி யிருக் கிறா ர்கள் .

 

 

அதா வது   ரீல்   ஜோடி யா  க   இருந் து   ரி யல்   ஜோடி யாக   மா றியவர் கள்   பலர்.    இந்த   லிஸ் டில்   தற் போது   ஒரு    இளம்  ஜோடி களும்   இணை ந்திரு க்கிறா ர்கள் .   இது   குறி த்து   அவர் கள்   வெளியி ட்ட   அறிவி ப்பி ல்   பல   ர சிகர் கள்   மகிழ் ச்சி   அடை ந் து   வரு கின்ற னர்.

 

 

அந்த   வகை யில்   விஜய்   டிவி யில்   ஒளி பரப் பாகி   வந்த   ரா ஜா   ரா ணி   2   சீரி யல்   மூலம்   பிரப லமா னவ ர்   தான்   பிரி ட்டோ  .  இதில்   வில் லன்   க  தாபா த்திரத் தி ல்   நடி த்து    அச த்தியிரு ப் பார் .   இவர்   ஏரா ளமா ன   சீரி யல்   நடித் திரு க்கி றார்.

 

 

இந்த   நிலை யில்   இவர்   தற் போது   ஜீ   தமி ழில்   ஒளிப ரப் பாகி   வரும்   தவமா ய்   தவமி ரு ந்து   சீரிய லில்   நடி த்து   வரு கிறார் .   இவர்   ஹீரோ வா க   பாண் டி   கதா பாத் திரத் தில்   நடி த்து   வரு ம்   நிலையி ல்   இதில்   மலரா க   சந்தி யா    ராமச் சந்தி ரன்   நடித் து   வருகி றார் .

 

 

இந்த   ஜோடிக் கு   மக்க ளிட த்தில்   நல்ல   வர வேற்பு   இரு ந்து   வருகி றது  .  சீரிய லில்   இவர் கள்   காத ல்   செ ய்யும்   போது   நிஜ   வாழ்க் கை யி லும்   கா தல்   ஏற்ப ட்டு   இரு க்கி றது  .  என வே   இவ ர்கள்   இரு வரும்   சில   மாத ங்க ளா க   காதலி த்து   வந்த   நிலை யில்   தற் போது   நிச்ச யதார் த்தம்   நட ந்து   முடி ந்திரு க்கி றது.

 

 

இந்த   புகைப்ப டங் கள்   சோசி யல்   மீடியா க்களி ல்   வைர லாகி ய   வண்ண ம்   இரு ந்து   வருகி றது .   பல   ஜோ டிக ளில்   தற் போது     இவர்க ளும்   இணை ந்து  இருக் கிறா ர்கள் .   தற் போது    இவர் களு டை ய   நிச் சய   புகை ப்படங் கள்   சமூக   வலை தளங் களில்   வைர லா கி   கொ ண்டு   இருக் கி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.