ஒரு வழி யாக முடிவு க்கு வரும் பா ரதி கண்ண ம்மா சீரி யல் .!! இரண் டாம் பாக த்தில் கதா நா யகன் இந்த சன் டிவி சீ ரியல் நடி கரா.? இது வே தாங் கல.!

0

விஜய்   தொ லைக் கா ட்சியில்   பெரு ம்பா லும்   சீரியல் களில்    தான்   அதி கம்   கவ னம்   செலு த் துவா ர்கள் .   அதி லும்   இதில்   ஒளி பரப் பாகும்   பல   சீரி யல்க ளுக்கு   ரசிகர் கள்   மத் தியி லும்   நல்ல   வரவே ற்பு   இரு ந்து   வரு கிறது .   இதில்   குறி  ப்பாக  இருக் கும்   சீரிய ல்   தான்   பா ரதி   கண் ணம் மா.

 

 

அ ருண்   மற் றும்   ரோ ஷினி   நடி க்க   தொட ங்கப் பட் ட   இந்த   தொட ருக்கு   மக்க ள்   மத்தி யில்   பெரி ய   வரவே ற்பு   கி டைத்த து  .   கதை யில்   கொஞ்ச ம்   இய க்கு னர்   தடுமா றிய தால்   இடை யில்    டல்   அடித் தது .   அதன்   பின்   டிஎ ன்ஏ   டெ ஸ்ட்டை   எடுக் கா மல்   பல   எபிசோ டு கள்    ரசிக ர்க ளை    தொ ந்தர வு   செ ய்து   வந் தனர்.

 

 

இதை   தொ டர் ந்து   தற் போது   இந்த   சீ ரியல்   ஒரு   வழி யாக   இறுதி க்கட்ட த்தை   எட்டி விட் டதாக   தற் போது   பல ரும்   கூறி   வரு கின்ற னர் .  இ ந்த   முறை யா வது   முடி ப்பீ ர்க ளா    என   ரசிகர் களு ம்   கேட்டு    வருகி றா ர்கள்.

 

 

இந்த   நே ரத் தில்   பார தி   கண்ண ம்மா   சீரி யல்   முடி யும்   தருவா யி ல்   இயக் குனர்   பாரதி   கண் ணம் மா   இ ரண் டா வது   பாகத் தை   இய க்க   இரு ப்ப தாக   த ற்போது   கூறி   இரு க்கி றார் .   இதற் கான   பே ச்சு   தற் போது   சமூக வலை த்தள த்தில்   பலரா லும்   பே சப் பட்டு   வருகி றது.

 

 

இதில்   சன்   தொ லை க்காட் சி யில்    ஹிட்   சீரிய லா  க   இருப் பது   தான்   ரோஜா.   இ தில்   அர் ஜுன்  சா ராக    நடி த்த   சிப்பு   இதில்   ஹீரோ வாக   நடி க்க   இருக் கிறா ர்    என் றும்    வினி ஷாவே   இர ண்டா ம்   பாகத் தி லும்   கதாநா யகி யாக    நடிப் பார்    என் றும்   தற் போது   தகவ ல்கள்   வெ ளியா கி    இருக் கிறது .

 

 

பா ரதி   கண் ணம் மா   மற் றும்   ரோ ஜா   இ ரண் டு   சீரியலு மே   கிரி ன்ச்     தான்   என   ரசிக ர்கள்   முத்தி ரை   குத் தி   இருக் கின் ற னர்  .  இத னால்   இதிலு ள்ள   ஹீரோ   மற் றும்   ஹீ ரோயி ன்   நடிப் பதா ல்   இர ண்டா  ம்    பாகத் தி ற்கு   எ வ்வளவு   வரவே ற்பு   கிடை க் கும்   என் பது   சந்தே க ம்   தான்.

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.