துப் பாக் கி படத் தில் விஜய் க்கு ஜோடி யாக நடி க்க வேண்டி யது நாம் தான் .!! 11 வருட ங்களு க்குப் பிறகு மீண் டும் அமை ந்த வாய் ப்பு .!! தள பதி 67-ல் இணை ந்த இளம் நடி கை மகி ழ்ச்சி.!!

0

தமிழ்   சினி மாவி ன்   பிர ப ல   நடி கர்   விஜய் .    இவர்   த ற்போது   லோ கேஷ்   கனக ராஜ்   இயக் கத் தில்   புதிய     படத் தில்   நடி க்க   இரு க்கி றார் .   இந்த   படத் திற்கு   தான்   ரசி கர் கள்   பெரி ய   அள வில்    எதிர் பார்த் துக்   கொ ண்டி ருக்கி ன்ற னர்.   படக்கு ழு  காஷ் மீரு க்கு   தனி  விமா  னத்தி ன்   மூலம்   சென்றி ருந் தனர்.

 

 

தற் போது   படப் பிடி ப்பு   தொட ங்க   இருக் கும்   நிலை யி ல்   படத்  தில்    அப்டே ட்டு கள்   அ டுத்த டுத் து   வெளி யாகி   வருகி றது .   இதில்   நேற் று   ஆக் சன்   கிங்   அர் ஜுன் ,   கௌ தம்   மேன ன்  ,  இய க்கு னர்   மிஷ் கின் ,   மேத் யூ   தாம ஸ்  ,  மன் சூர்   அலி கான் ,   பாலி வுட்   நடி கர்   சஞ்ச ய்     அறிவி க்கப் பட் டனர்  .

 

 

இந்த   நிலை யில்   படத் தின்   கதா நாய கியா க   திரி ஷா   தான்   நடிக் கி றார்   என் பது     உறுதி   செய் யப்ப ட் டு   இரு க்கிற து .   இந்த   நிலை யில்   இந்த   படம்   லோ கேஷ்   கனகரா ஜன்    எல் சி யூ   வில்   வருகி றதா ?    அல் லது   தனி ப்படமா ?     என்ற   கேள்வி யும்  ரசிக ர்கள்   மத் தி யில்   எழுந் து   இருக் கி றது .

 

 

இந்த   நிலை யில்   இந்த   பட த்தில்   மற் றொரு   நடி கை   இரு க்கி றார்.    அவர் தான்   பிரி யா   ஆ னந் த் .   அவர்   தற் போது   பல ரும்   அறி யாத   ஒ ரு   தக வலை   வெளி ப்படை யாக   கூறி யிரு க்கி றார்  .   அதா வ  து   ஏ ஆர்   முருக தாஸ்   இயக் கத் தில்   விஜய்   நடி ப்பில்   வெளி யா கி    மிகப் பெ ரிய    வெ ற்றி   பெற்ற   படம்    துப் பாக் கி.

 

 

இந்த   படத் தில்   அவரு க்கு   ஜோ டியா க   காஜல்     நடி த்திரு ப் பார் .   ஆனா ல்   அந்த   பட த்தில்   பிரி யா   ஆன ந்த்   தான்   முத லில்    ந டிக்க   இரு ந்தா ராம்  .  சில   காரண ங்க ளால்   அந்த   வாய் ப்பு    ந ழுவி   விட்ட தாம் .   தற்போ து   11   ஆண் டுகளு க்கு    பிறகு   மீண் டும்  விஜ யுடன்   நடி க்க   வாய் ப்பு   கிடை த் திரு க்கி றது .

 

 

அத னால்  மிகு ந் த   மகிழ் ச்சி யில்   இருப் பதா க   அவர்   கூறியி ருக் கி றார்  .  இவரு க்கு   தமிழ்  சினி  மா வில்   பெரி ய   வாய் ப்பு   எ துவு ம்   அமை யா மல்   இரு ந்து   வந்த   நிலை யி ல்   தற்போ து   இந் த   பட த்தின்   மூ லம்   அ டுத்த   அடு த்த   படங்க ளில்   நடி ப்பார்   என்று   எதிர் பார்க்க ப்ப டுகிற து.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.