அரிய வகை நோ யிலி ருந்து மீண்டு வந்த நடி கை சம ந்தா .!! மா ஸாக வெளி வந்த புதிய போஸ் டர் .!! மீண் டும் கவ ர்ச் சியா.?

0

தமிழ்   சினி மாவி ன்   பிரப ல   நடி கை   சமந் தா  .  இவர்  தனது   கண வரை   விவா கரத்து   செய் தவு டன்   கவர் ச்சி யில்   தா ராளம்   காட் டி னா ர்  .  அதை    தொட ர்ந்து   பல    வாய்ப் புக ளை   பெற் றார்  .  குறிப் பாக   ஹி ந்தி   திரைப் படங் களிலு ம்   கமிட் டாகி   நடி த்து    வந் தார்.

 

 

அந்த   சமய த்தி ல்  தான்   இவரு க்கு   மை யோ சிட்டி ஸ்    அரியவ கை   நோ ய்   பாதி ப்பு   ஏற்ப ட் டது .   அதற் காக   வெளிநா டு   செ ன்று   சிகி ச்சை   மேற் கொ ண்டு   வந் தார்  .   அந்த   சமய த் தில்   இவர்   நடி த்து       வெ ளி   வர   இரு க்கும்  பிர மோ ஷன் களில்  முக ப்  பொலிவு   இல் லா மல்   மிக வும்   சோர் வாக   கா ணப்ப ட்டார்.

 

 

இத னால்   பல   ரசி கர்க ளும்   அதிர்ச் சியா க   இருந் தனர்  .  இந்த   நி லையில்   பட   ப்ரோ மோஷ ன்   கூட   இ வ ர்   கத றி   அழு தார்  .  அந்த   அளவி ற்கு   நோ ய்   பாதி ப்பு   இவரு க்கு   அதி கமாக  இரு ந்து    வந் தது .   இந்த   சம யத் தில்   இவர்   கூடி ய   விரை வில்   குண மாக   வே ண்டும்  என   பல   ரசிக ர்க ளும்    எதிர் பார் த்தி ருந் தனர்.

 

 

சம ந்தா   சமீபத் தில்   தா ன்   இன்ஸ் டாகி ராம்   பக்க த்தி ல்   வீடியோ   ஒன் றை   வெளி யிட்டு   இரு க்கிறா ர்  .  இதில்   பழை யபடி   ஜிம் மில்   ஒர்க் அவுட்   செய் யும்   வீடியோ வை   பதிவு   செய்  திரு ந்தார்   .   இதன் மூலம்   அவர்   குண முடன்   இருக்கி றார்   என   தெரி கிறது.

 

 

 

மே லும்   தற் போது   சம ந்தா   ஒரு   வெப்  தொ டர்   ஒன் றில்   கமிட் டாய்   இருக் கிறா ர்.   இதன்   பர் ஸ்ட்   லுக்   தற் போது   வெளி வந்தி ருக்கி றது  .  இதில்   மாஸா க    சமந் தா   போஸ்  கொடு த்து ள்ள   பு  கைப் படம்   தற் போது    ரசிகர் கள்    மத்தி யில்   வைர லாகி   கொ ண்டி ருக்கிற து.

 

 

இத னால்   இவர்   நோயி லிரு ந்து   குண மடை ந்து   விட்ட தா க   ரசிகர் கள்   மகி ழ்ச்சி   அடை ந்து   வருகி ன்ற னர்  .  இ திலும்   க வர்ச் சி  க்கு   பஞ் சம்   இல் லாமல்      இரு ந்து   வருகி றார் .   இத னால்      ரசிக ர்கள்   பெ ரும்   மகி ழ்ச்சி யில்   இருக் கின் றனர்.    இந்த   புகை ப்படம்   த  ற்போது   இணை ய த்தில்   வை ரலாகி    இருக்கி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.