ஓவ ராக சீன் போ ட்டு இய க்கு னரை டார் ச்சர் செய்த நயன் தாரா.!! கடைசி யில் இயக் குன ருக்கு வந்த கெட்ட பெ யர்.!! கோப த்தில் இரு க்கும் இய க்கு னர்.!

0

தமிழ்   சினி மா வின்   பிர பல   நடிகை யாக   இருப் பவர்  தான்   நடி கை   நய ன் தாரா.  இவர்   தென்னி ந்திய    சி னிமா வில்   நம் பர்   ஒன்  நடிகை யாக   இருந் து   வரு கிறார் .    இவர்   தற் போது   ஒரு   படத் திற்கு   கிட் டத்த ட்ட   10   கோ டி   வரை   ச ம்பள மாக   வா ங்கிக்   கொ ண்டிரு க்கி றார்.

 

 

 நயன் தாரா    தற் போது   பத்து கோடி  வரை   சம்பள மாக   வா ங்கி   வரு ம்    நிலை யில்    ஒரே ஒரு   படத்தி ற்கா க   சம்ப ளமே   வாங் காம ல்   நடித் துக்   கொடு த்திரு க்கி றார்.  அந்த   படம்   நய ன்தா ரா   நடி ப்பில்   சமீ பத் தில்   வெளி யான   கனெ க்ட்   திரை ப்படம்   தான்  .

 

 

இந்த   படத் தின்   தயா ரிப் பா ளர்   விக் னேஷ்  சிவன் தான்  .  அத னால்   ந  யன் தாரா   சம் பளம்   எதுவு ம்   பேசா மல்   நடி த்துக்   கொடுத் திரு க்கி றார் .   அது   மட் டும்   இல்லா ம ல்   சொ ந்த   தயா ரிப்பு   என் பதால்   படம்  5   கோடி   பட் ஜெட்டி ல்   தான்   உருவா க்கப் பட்டி ருக்கி ற து .

 

 

இதில்  தான்   நய ன்தா ரா   ஓ வராக   சீன்   போட்டு    படத் தை   பிளாப்   செய்தி ருக்கி றார் .   அதா வது    சில   காட் சிகளி ல்   என் மீது   தூசி   படக் கூ டாது ,   மண்   படக் கூ டாது .    மே லும்   சில   கஷ் ட மான   காட்சி களை   என்னா ல்   நடி க்க   மு டியாது   என்று   இய க்குனரி டம்   கூறி யிருக்கி றார் .

 

 

 

இயக் குன ரும்   அவர்   சொன் னப டியே   காட் சிக ளை   மா ற்றி   இரு க்கி றார்.   இத னால்  அவர்   நினைத் த படி   ப  டத்தை   எடு க்க   முடி யாம ல்   மிகவு ம்   கஷ் டப்ப ட்டு   காட்சி களை   உரு வாக் கி   இரு க்கி றார் .   ஆகை யால்   படம்   அவர்   எதிர் பார்த் ததை   விட   மோச மான தாக   தா ன்   வந்தி ருக்கி றது .

 

 

மேலும்  படம்   வெளி யாகி   ஐந்து கோடி   பட்ஜெ ட் டை   கூட   திரும் பிப்   பெறவி ல்லை யாம்  .  நயன் தாரா    கா ட்சிக ளை   மா ற்ற   சொல் லி   கடைசி யில்   பி ளாப்   ஆகி   விட்டது.   இத னால்   இய க்கு னர்   அ ஸ் வின்   சரவ ண ன்   ஒரு   தோ ல்வி   பட     இயக்கு னரா க   மாறி யிருக் கிறார்  

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.