ஜெயி லர் திரை ப்பட த்தில் நெல் சன் எடு த்த 30 நிமிட காட்சி.!! பார் த்து ஷாக் கான ரஜினி.!! இந்த முறை யும் பீஸ்ட் தானா.??

0

சூப் பர்   ஸ் டார்   ரஜினி   நடி ப்பில்   தற் போது   உரு வாகி   வரும்   தி ரை ப்ப டம்   தான்   ஜெயி லர்  .  இந்த   பட த்தை    நெல் சன்   இய க்கி   வரு கிறார் .  இந்த   படத் தில்  தான்   தற் போது   அடு த்த டுத்த   அப் டே ட்டுகள்   வெ ளியா கி    இரு க்கி றது  .    மோக ன்லால் ,   சிவ ராஜ்  ,   சுனில்   ,  ஜா க்கி   ஷர ப்   என   பல ரும்   இருக்கி ன்ற னர்.

 

 

மே லும்   இந்த   படத் தில்   ரம் யா   கிருஷ் ணன் ,   தம ன்னா  ,   யோ  கி   பாபு   போ ன்ற   பிரபல ங்க ளும்   இருக் கின் றனர்.    தற் போது   இந்த   திரை ப்ப டம்   மிகப் பெ ரிய   பான்  இ ந்திய    படம்   ஆக   உரு வாகி   வரு கிறது .   இந்த   நிலை யில்   நெல் சன்  படத் தின்   திரை க்கதை யில்   மிகு ந்த   நம் பிக்கை யுடன்   இருக் கி றா ராம்.

 

 

ஏனெ ன்றால்   இவர்     இய க்கத் தில்   கடை சியா க   வெளி யான   திரை ப்பட ம்   பீஸ்ட்.    இந்த   திரை ப்ப டம்   திரை க்க தை   சுமாரா க   இருந்த தா ல்   இது ஒரு   சுமா ரான   வெற் றிப்   படம்   ஆ க   அ மைந் தது .   இத னால்   நெல் சன்     ரஜினி     படத் தை   இய க்கு வாரா   என் ற   கே ள்வி யும்   இருந் தது  .

 

 

ஆனா ல்   ரஜினி   நம்பி க்கை யுடன்   நெல் சனை   இய க்க   வை த்தார் .   அத னால்   இந்த   பட த்தை   வெற் றி   பட மாக   கொடு க்க   வேண் டும்   என   நெல்ச ன்   இரவு   பக லாக   வே லை   செய் து   வ  ருகி றா ராம்  .  இந்த   நிலை யில்   இந்த   படத் தில்   30   நிமி டம்   ஃபிளா ஷ்  பேக்   காட்சி கள்   ப டமாக் கப்ப ட்டு   இருக் கிற து  .

 

 

இந்த   காட்சி யை   பார் த்து  விட்டு   ஜெயி லர்   குழு வில்   உள் ள   அனை வரு மே   நெல் சனை   பாரா ட்டி   உள்ள னர்.   அது வும்     ரஜினி     அந்த   காட் சியை   பார் த்து  விட்டு   சூப் பர்     உழை ப்பி ற் கு   சரி யான   பலன்   என    மகிழ் ச்சி    அடை ந்து   இரு க்கி றார்  என   தற் போது   கூறியு ள்ள னர் .

 

 

நெ ல்சன்   சூப் பர்   ஸ் டார்   பட த்தை   இய க்குவ தால்   பய த்து டன்   பணி யா ற்றி   வருகி றாரா ம் .   ஏனெ ன்றா ல்   இந்த   பட மும்   எதி ர்மறை யான   விமர் சனங் களை   சந் தித் தால்   அவ்வ ளவு  தான்  .    படப் பிடி ப்பு    முடி யும்   தரு வாயி ல்   கூட   படத் தினை   நெல்ச ன்   செது க்கி   வெ ற்றி   பட மாக   வே ண்டும்   என   தற் போது   வரை   உழை த்து   வரு கிறா ராம் .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.